Regulamin korzystania

Jak zostało to uzgodnione pomiędzy stronami, niniejsza aplikacja mobilna i/lub strona internetowa Well One („Aplikacja/Witryna Internetowa”) jest własnością spółki Aon Singapore Center for Innovation, Strategy and Management Pte. Ltd i jej podmiotów powiązanych (razem „Aon”, „nas”, „nasz” lub „my” lub Aon Group). Aplikacja/Witryna Internetowa jest częścią programu Wellbeing firmy Aon i jest obsługiwana w imieniu Aon przez dacadoo AG, Othmarstrasse 8, 8008 Zurich, Szwajcaria.
Uzyskując dostęp do naszej Aplikacji/Witryny Internetowej lub z niej korzystając, użytkownik będzie związany podanymi poniżej warunkami („Regulamin”). Przed kontynuowaniem korzystania z niej, należy dokładnie przeczytać niniejszy Regulamin i Zasady Ochrony Prywatności, oraz Informacje o Plikach Cookie.
W każdej chwili i bez powiadamiania Spółka może zmienić niniejszy Regulamin. Korzystanie z tej Aplikacji/Witryny Internetowej po każdej zmianie stanowi Umowę, której użytkownik zobowiązuje się przestrzegać i być związanym zmianami w Regulaminie. W związku z tym należy co pewien czas przeczytać niniejszy Regulamin w celu zapoznania się ze zmianami.
Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do każdej strony, której lub w której imieniu użytkownik przekazuje nam instrukcje („Strony Powiązane”). Użytkownik gwarantuje, że jest upoważniony do wyrażenia zgody na niniejszy Regulamin w imieniu stron udzielających nam instrukcji. „.
Ogólne informacje Ostrzeżenie: Aon udostępnia treść Aplikacji/Witryny Internetowej i wszelkie informacje w dobrej wierze, ale dostęp do Aplikacji/Witryny Internetowej i korzystanie z niej odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Informacje zawarte w tej Aplikacji/Witrynie internetowej są udostępniane w ich obecnej formie, zgodnie z opisem w dalszej części niniejszego Regulaminu, w kraju, w którym użytkownik uzyskuje dostęp i/lub korzysta z Aplikacji/Witryny Internetowej i nie należy z nich korzystać ani polegać na nich jako substytutu szczegółowych porad dotyczących konkretnego użytkownika. Informacje te nie są przeznaczone do rozpowszechniania ani używania przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek kraju, w którym takie rozpowszechnianie lub wykorzystanie jest sprzeczne z lokalnym prawem lub przepisami. W przypadku, gdy (na prośbę użytkownika) zapewniamy dodatkowe informacje dotyczące dowolnego produktu wymienionego w tej Aplikacji/Witrynie Internetowej, nie są one same w sobie uważane za oświadczenie ani gwarancję, że dany produkt jest odpowiedni dla użytkownika.

 1. Nasza Aplikacja/Witryna Internetowa zapewnia Punktację zdrowia, Punktacje stanu finansowego oraz różne informacje dotyczące zdrowia, dobrostanu i podobne informacje (łącznie „Informacje”), opracowane na podstawie danych wskazanych przez użytkownika, takich jak niektóre dane dotyczące zdrowia klinicznego, historii rodziny i stylu życia użytkownika („Dane”). Informacje generowane przez Aon służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią porady medycznej. Informacje nie mają na celu zastąpienia wiedzy specjalistycznej i orzeczenia jakiegokolwiek lekarza, farmaceuty lub innego pracownika ochrony zdrowia i nie są przeznaczone do wykorzystania w leczeniu jakiejkolwiek choroby. Wystawienie wiarygodnej diagnozy medycznej, leczenie każdego schorzenia i leczenie farmakologiczne wymaga zaangażowania niezależnych, świadomych pracowników służby zdrowia. W przypadku jakichkolwiek szczegółowych pytań dotyczących leczenia i opieki nad stanem chorobowym należy skontaktować się z profesjonalnym świadczeniodawcą opieki zdrowotnej. Ani Aon, ani żaden inny podmiot w Aon Group, ani jej dyrektorzy, kierownictwo wyższego szczebla, pracownicy, przedstawiciele, partnerzy, podmioty stowarzyszone i licencjodawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje, które użytkownik może podejmować na podstawie korzystania z Aplikacji/Witryny Internetowej i/lub informacji, w tym między innymi dotyczącego tego, czy użytkownik zdecyduje się skorzystać z profesjonalnej opieki medycznej lub leczenia. Biorąc pod uwagę, że Aon nie jest i nie może ponosić odpowiedzialności za żadne decyzje podejmowane przez użytkownika na podstawie korzystania z Informacji, niniejszym użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń, które może w związku z tym mieć lub uzyskać wobec Aon, jakiegokolwiek innego podmiotu w Aon Group lub któregokolwiek z jego dyrektorów, kierownictwa wyższego szczebla, pracowników, przedstawicieli, partnerów, podmiotów stowarzyszonych i licencjodawców oraz zabezpiecza i chroni Aon, każdy inny podmiot w Aon Group i każdego z jego dyrektorów, kierownictwo wyższego szczebla, pracowników, przedstawicieli, partnerów, podmioty stowarzyszone i licencjodawców przed jakimikolwiek roszczeniami, postępowaniami, kosztami, specjalnymi, przypadkowymi, wynikowymi lub pośrednimi szkodami i utratą zysków związanych z korzystaniem z tych Informacji.
  Jeśli użytkownik cierpi już na jakieś schorzenie, powinien skonsultować się z lekarzem przed wzięciem udziału w jakiejkolwiek aktywności oferowanej przez naszą Aplikację/Witrynę Internetową. Jeśli podczas wykonywania jakiejkolwiek aktywności fizycznej lub korzystania z programu treningowego w Aplikacji bądź na Witrynie Internetowej albo oferowanej przez tę Aplikację/Witrynę Internetową użytkownik dozna nagłego uszczerbku zdrowia, należy natychmiast przerwać ćwiczenia i skonsultować się z lekarzem.
  Spółka nie ponosi odpowiedzialności za problemy zdrowotne, które mogą być wynikiem uczestniczenia w jakiejkolwiek aktywności lub współzawodnictwie grupowym bądź w inny sposób w wyniku jakichkolwiek ćwiczeń albo programów treningowych, coachingu, konsultacji, diety lub wydarzeń, o których użytkownik się dowie lub w których uczestniczy korzystając z Aplikacji/Witryny Internetowej.
 2. Co pewien czas i bez uprzedniego powiadamiania, forma i charakter Aplikacji/Witryny Internetowej może ulec zmianie. Ma to na celu zapewnienie stałej aktualności Aplikacji/Witryny Internetowej i jej działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto Spółka może przerwać na stałe lub tymczasowo, w dowolnym momencie, obsługę Aplikacji/Witryny Internetowej lub jakichkolwiek funkcji w Aplikacji/Witrynie Internetowej w stosunku do użytkownika bądź ogólnie do użytkowników, przy czym Spółka może nie być w stanie zapewnić użytkownikowi wcześniejszego powiadomienia. Spółka zastrzega sobie również prawo do nałożenia ograniczeń w korzystaniu z pamięci masowej, według własnego uznania, w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia.
 3. Gromadzenie i wykorzystanie danych podawanych przez użytkownika, podlegają obowiązującym w Spółce Zasadom Ochrony Prywatności. Korzystając z Aplikacji/Witryny Internetowej użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie danych przez Aon, zgodnie z Zasadami Ochrony Prywatności.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo, obowiązujące przez cały czas (ale nie będzie zobowiązana), do usuwania lub odmowy rozpowszechniania jakichkolwiek Informacji bądź Danych oraz do usuwania użytkowników lub odzyskiwania nazw użytkowników. Spółka zastrzega sobie również prawo do uzyskania dostępu, odczytywania, zachowywania i ujawniania wszelkich Informacji lub Danych w zakresie, w jakim Spółka uważa to za konieczne do (i) postępowania zgodnego z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, rozporządzeniami, procesami prawnymi lub wnioskami rządów, (ii) egzekwowania niniejszego Regulaminu, w tym dochodzenia w sprawie potencjalnego naruszenia tego prawa, (iii) wykrywania, zapobiegania lub w inny sposób rozwiązywania problemów związanych z oszustwami, bezpieczeństwem bądź kwestiami technicznymi, (iv) odpowiadania na prośby użytkowników o wsparcie lub (v) chronienia praw, własności bądź bezpieczeństwa Aon, Aon Group, jej użytkowników i ogółu społeczeństwa. Konta nieaktywne przez ponad sześć miesięcy mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia. Użytkownik lub pracodawca użytkownika mogą poprosić o natychmiastową dezaktywację konta lub po wcześniejszym powiadomieniu („Data Wygaśnięcia”). Trzydzieści (30) dni po Dacie Wygaśnięcia, Spółka usunie wszystkie Dane i Informacje użytkownika przechowywane w Aplikacji/Witrynie Internetowej.
 5. Użytkownik odpowiada za ochronę hasła używanego do uzyskiwania dostępu do konta oraz za wszelkie działania podejmowane przy użyciu tego hasła. Ze względu na bezpieczeństwo danych Aon wymaga stosowania silnych haseł (tzn. haseł zawierających wielkie i małe litery, cyfry i symbole). Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprzestrzegania tych wymagów. W przypadku zmiany adresu e-mail lub utraty hasła w celu odzyskania konta należy pisać na adreshttps://api.welloneapp.com/reset/initiate:
 6. Korzystanie z Aplikacji/Witryny Internetowej objęte jest ograniczeniami. Są one zgodne z wymogami prawnymi i mają na celu ochronę użytkowników przed nadużyciami oraz zapewnienie wszystkim użytkownikom jak najlepszego korzystania z Aplikacji/Witryny Internetowej. Co pewien czas Spółka może być zmuszona do zmiany tych zasad i zastrzega sobie do tego prawo. Nie będzie tolerowane niewłaściwe korzystanie z Aplikacji/Witryny Internetowej. Każde naruszenie tych zasad może prowadzić do tymczasowego lub stałego zawieszenia wszystkich powiązanych kont użytkownika. Konta utworzone w celu zastąpienia zawieszonych kont zostaną trwale zawieszone:
  1. Korzystanie niezgodne z prawem:Użytkownik nie może korzystać z Aplikacji/Witryny Internetowej ani żadnych dostarczanych Informacji w celach niezgodnych z prawem lub w celu podejmowania jakichkolwiek nielegalnych działań. Użytkownik jest również zobowiązany do przestrzegania wszelkich lokalnych przepisów dotyczących działalności w Internecie i dopuszczalnych treści.
  1. Nieuprawniony dostęp:Użytkownik nie będzie i nie może zezwalać innej osobie na wykonywanie następujących czynności podczas uzyskiwania dostępu do Aplikacji/Witryny Internetowej lub korzystania z niej: (i) uzyskiwanie dostępu, manipulowanie lub wykorzystywanie niepublicznych obszarów Aplikacji/Witryny Internetowej (z wyjątkiem własnego konta), systemów komputerowych Aon ani technicznych systemów dostarczania naszych dostawców; (ii) sprawdzanie, skanowanie lub testowanie podatności dowolnego systemu lub sieci bądź naruszanie albo obchodzenie jakichkolwiek środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania; (iii) uzyskanie dostępu lub przeszukiwania Aplikacji/Witryny Internetowej lub dowolnych danych w jakikolwiek sposób (automatyczny bądź w inny) inny niż za pośrednictwem naszych obecnie dostępnych, opublikowanych interfejsów; (iv) utrudnianie lub zakłócanie bądź podejmowanie takich prób, uzyskiwanie dostępu przez dowolnego użytkownika, hosta lub sieci; (v) wysyłanie, świadome otrzymywanie, przesyłanie, pobieranie, publikowanie, dystrybuowanie, rozpowszechnianie lub w inny sposób przesyłanie jakichkolwiek niedokładnych, niezgodnych z prawem, zniesławiających, obraźliwych, naruszających, obscenicznych, nieprzyzwoitych, niezamówionych, nieuprawnionych (w tym spamu) lub w inny sposób budzący zastrzeżenia bądź mogących narazić użytkownika lub Spółkę na działania prawne bądź utratę renomy materiałów; albo czynienie czegokolwiek, co narusza prawa własności Spółki w jakikolwiek sposób, w tym prawa autorskie.
  1. Poszanowanie prywatności stron trzecich:Bez wyraźnej zgody i zezwolenia innych osób nie wolno ujawniać ich stanu zdrowia, kondycji finansowej i podobnych danych.
  1. Zakaz powielania:Nie wolno powielać, duplikować, kopiować, sprzedawać, handlować ani odsprzedawać treści Aplikacji/Witryny Internetowej oraz jej projektu i wyglądu ani żadnych informacji pochodzących z naszej Aplikacji/Witryny Internetowej. Bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki użytkownik nie ma prawa modyfikować ani redystrybuować treści Aplikacji/Witryny Internetowej i jej projektu oraz wyglądu ani żadnych Informacji, nie ma prawa powielać, przechowywać, łączyć, ramkować ani głęboko linkować w jakiejkolwiek innej Aplikacji/Witrynie Internetowej lub w innym medium bądź formacie. Ponadto pod żadnym warunkiem użytkownik nie może korzystać z Aplikacji/Witryny Internetowej do celów komercyjnych.
  1. Zakaz używania złośliwego oprogramowania:Nie wolno dostarczać żadnych złośliwych treści, które mają na celu uszkodzenie lub zakłócenie działania przeglądarki bądź komputera innego użytkownika albo zagrażać prywatności użytkownika, przekazywać jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy lub inne kody komputerowe zaprojektowane w celu zakłócania, ograniczania lub niszczenia wydajnego działania Aplikacji/Witryny Internetowej, jej oprogramowania bądź sprzętu.

  7. Wszelkie obecne i przyszłe prawa autorskie, prawa do baz danych, patenty, inne prawa własności intelektualnej, tytuły i udziały w Aplikacji/Witrynie Internetowej oraz wszelkie informacje (z wyłączeniem Danych dostarczonych przez użytkowników Aplikacji/Witryny Internetowej) są i pozostaną wyłączną własnością Spółki Aon i jej licencjodawców. Elementy Aplikacji/Witryny Internetowej, w tym między innymi ogólny projekt i obrazy oraz wszelkie Informacje są chronione na całym świecie prawem autorskim, znakiem towarowym, patentem i innymi przepisami dotyczącymi praw własności intelektualnej. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie daje użytkownikowi prawa do używania nazwy Aon ani żadnego ze znaków towarowych, logo, nazw domen i innych charakterystycznych cech marki Aon. Użytkownik może pobierać i drukować wszelkie informacje z Aplikacji/Witryny Internetowej wyłącznie do użytku osobistego i/lub wewnętrznych celów biznesowych. Pod żadnym pozorem użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z treści Aplikacji/Witryny Internetowej w celach komercyjnych. W przypadku naruszenia warunków niniejszego postanowienia firmie Aon może przysługiwać prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, które mogą obejmować prawo do dochodzenia odszkodowań za szkody specjalne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie i utratę zysków.

 7. Chociaż Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładność Informacji, to ani Aon, Aon Group, ani żaden z jej dyrektorów, członków kierownictwa wyższego szczebla, pracowników, przedstawicieli, partnerów, podmiotów stowarzyszonych i licencjodawców nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek pominięcia lub błędy w Informacjach ani za żadne straty lub szkody, które mogą powstać w ich wyniku.
 8. Wszelkie Informacje przesyłane za pośrednictwem Aplikacji/Witryny Internetowej będą przekazywane przez publiczne sieci telekomunikacyjne. Mimo iż Aon korzysta ze standardowej technologii szyfrowania, Aon nie udziela żadnych gwarancji ani zobowiązań i nie składa żadnych oświadczeń, że działanie Aplikacji/Witryny Internetowej będzie bezpieczne, nieprzerwane lub wolne od błędów.
 9. Aplikacja/Witryna Internetowa może zawierać linki do aplikacji/witryn internetowych stron trzecich i może zawierać materiały dostarczone przez lub zawarte w dowolnej aplikacji/witrynie internetowej stron trzecich, która jest linkowana z Aplikacji/Witryny Internetowej lub do niej. Aon nie ponosi żadnej odpowiedzialności za: (i) dostępność lub dokładność takich aplikacji/witryn internetowych lub materiałów bądź (ii) treści, produktów bądź usług dostępnych w takich aplikacjach/witrynach internetowych lub materiałach. Linki do takich aplikacji/witryn internetowych lub materiałów nie oznaczają poparcia Aon dla takich aplikacji/witryn internetowych ani materiałów lub treści, produktów bądź usług dostępnych z takich aplikacji/witryn internetowych ani materiałów. Użytkownik przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ryzyko wynikające z korzystania z takich aplikacji/witryn internetowych lub materiałów i przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko.
 10. Ani Aon, ani żaden inny podmiot w Aon Group nie udziela żadnych gwarancji, zobowiązań ani oświadczeń dotyczących kompletności, dokładności, dostępności, terminowości, bezpieczeństwa ani niezawodności Aplikacji/Witryny Internetowej, ani że Informacje te są zadowalającej jakości, aktualne lub wolne od wirusów, koni trojańskich lub innych szkodliwych bądź złośliwych programów. Ani Aon, ani żaden inny podmiot w Aon Group nie będzie odpowiedzialny za jakąkolwiek szkodę dla systemu komputerowego użytkownika, utratę danych lub inną szkodę wynikającą z dostępu użytkownika do Aplikacji/Witryny lub Internetowej korzystania z niej, usunięcia lub nieprzechowania lub nieprzesłania jakichkolwiek Danych lub Informacji oraz innej komunikacji. Ani Aon, ani żaden inny podmiot w Aon Group nie udziela żadnej gwarancji, że Aplikacja/Witryna Internetowa spełni wymagania użytkownika lub będzie dostępna w sposób nieprzerwany, bezpieczny i wolny od błędów. Żadne porady ani informacje, zarówno ustne jak i pisemne, uzyskane od Aon lub z Aplikacji/Witryny Internetowej, nie stanowią żadnej dorozumianej gwarancji. Gwarancje te nie wyłączają żadnej gwarancji dorozumianej ani udzielonej przez jakiekolwiek obowiązujące prawo lub rozporządzenie.
 11. Użytkownik może zarejestrować się, aby wziąć udział w wyzwaniach związanych z aktywnością fizyczną niektórych lub wszystkich użytkowników Aplikacji/Witryny Internetowej, które mogą być inicjowane przez użytkowników („Wyzwania„) lub („Wyzwania publiczne„) Aon. Rejestrując się, użytkownik potwierdza, że taki udział jest potencjalnie niebezpiecznym działaniem oraz że uczestniczy w nich na własne ryzyko i odpowiedzialność. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie będzie korzystać ze środków ani zachowywać się w sposób, który można zasadnie uznać za sprzeczny z ogólnymi zasadami uczciwości. Aon zastrzega sobie prawo do kontroli i weryfikacji działalności użytkownika oraz do czasowego lub stałego wykluczenia użytkownika z danego Wyzwania lub Wyzwania Publicznego bądź ogólnie Wyzwań lub Wyzwań Publicznych, a także do zawieszenia lub zamknięcia jego konta, jeśli Spółka będzie mieć uzasadnione przekonanie, że taki środek jest konieczny do ( i) zapewnienia działania zgodnego z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, rozporządzeniami, procesami prawnymi lub wnioskami władz państwowych, (ii) egzekwowania jakichkolwiek złożonych przez użytkownika potwierdzeń, w tym dochodzenia w sprawie potencjalnego ich naruszenia, (iii) ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa użytkowników i społeczności Aon oraz Aon Group. W przypadkach, w których Wyzwania Publiczne zawierają nagrody pieniężne, takie nagrody pieniężne (pomniejszone o podatek i ewentualne inne potrącenia, które mogą mieć zastosowanie) zostaną wypłacone użytkownikom osiągającym najlepszy wynik. Ocena takich najlepszych wyników jest osobno zdefiniowana dla każdego Wyzwania Publicznego. W przypadku remisu osiągnięć dwóch lub więcej użytkowników, nagrody pieniężne zostaną równo podzielone między takich użytkowników. Aon nie bierze udziału ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Wyzwanie Publiczne związane z nagrodami pieniężnymi, ani dystrybucją takich nagród pieniężnych. Uczestnictwo może podlegać dalszym warunkom uczestnictwa ustalonym przez operatora takiego Wyzwania. Wszelkie decyzje Aon dotyczące Wyzwań lub Wyzwań Publicznych są ostateczne.
 12. Z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 11, wszelkie oświadczenia (wyraźne lub dorozumiane) oraz wszelkie inne dorozumiane warunki, gwarancje i regulaminy związane z korzystaniem z niniejszej Aplikacji/Witryny Internetowej lub w związku z nią są wyłączone w zakresie dozwolonym przez prawo. W zakresie dozwolonym przez prawo firma Aon i inne podmioty w Aon Group, w tym ich dyrektorzy, kierownictwo wyższego szczebla, pracownicy, przedstawiciele, partnerzy, podmioty stowarzyszone i licencjodawcy, nie ponoszą odpowiedzialności za żadne straty ani szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub karne, w tym między innymi za utratę zysków, danych, użytkowania, wartości ani za inne straty niematerialne, wynikające z:
  1. dostępu użytkownika do Aplikacji/Witryny Internetowej, korzystania z niej ani z braku możliwości uzyskania do niej dostępu,
  1. wykorzystania jakichkolwiek informacji;
  1. jakiegokolwiek nieuprawnionego dostępu, korzystania z Danych lub zmiany przesyłu Danych,
  1. polegania na lub korzystania z treści, materiałów bądź informacji publikowanych w tej Aplikacji/Witrynie Internetowej albo w witrynach powiązanych z tą Aplikacją/Witryną Internetową; w szczególności Spółka nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. utratę dochodów ani przychodów,
  2. utratę zysków (bezpośrednio lub pośrednio),
  • utratę kontraktów,
  1. utratę oczekiwanych oszczędności,
  2. utratę, uszkodzenie lub niewłaściwe korzystanie z danych,
  3. utratę lub uszkodzenie spowodowane niedostępnością Aplikacji/Witryny Internetowej,
  w każdym przypadku mogą jednak one powstać na podstawie umowy, czynu niedozwolonego lub innej podstawy prawnej, dającej się przewidzieć lub nie, niezależnie od tego, czy Spółka Aon została wcześniej poinformowana o możliwości wystąpienia takiej szkody.
 13. Odpowiedzialność finansowa Spółki (w tym odsetki i koszty) oraz odpowiedzialność finansowa wszystkich innych podmiotów w Aon Group w związku z wszelkimi roszczeniami wynikającymi, w ramach lub w związku z niniejszym Regulaminem, dostępem użytkownika do Aplikacji/Witryny Internetowej lub korzystania z Aplikacji/Witryny Internetowej bądź w związku z relacjami biznesowymi Spółki są ograniczone (w zakresie dozwolonym przez prawo) do 100 USD albo innej kwoty, która może zostać jednoznacznie uzgodniona na piśmie między użytkownikiem a Spółką. W celu uniknięcia wątpliwości pojedynczy łączny limit odpowiedzialności finansowej nieprzekraczający 100 USD ma również zastosowanie do (a) roszczeń i zobowiązań zgłaszanych wobec Aon przez Strony Powiązane; (b) roszczenia i zobowiązania dochodzone przez Strony Powiązane użytkownika wobec Aon Group; (c) roszczenia i zobowiązania dochodzone przez użytkownika od Aon Group, tak aby suma wszystkich takich roszczeń nie przekraczała łącznie kwoty 100 USD. Spółka nie ogranicza swojej odpowiedzialności za oszustwo lub umyślne niewłaściwe postępowanie ani w przypadku niezgodności z prawem. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, gdy jakiekolwiek roszczenia lub straty wynikają częściowo z powodu błędu lub zaniechania ze strony Spółki, a częściowo z powodu błędu lub zaniechania ze strony użytkownika (w tym jednej z powiązanych z nim firm, pracowników i/lub przedstawicieli) bądź w wyniku naruszenia niniejszych warunków lub zobowiązań prawnych użytkownika, użytkownik chroni Spółkę przed wszelkimi odszkodowaniami i stratami wynikającymi bezpośrednio z błędu lub zaniechania użytkownika (wraz z powiązanymi z użytkownikiem firmami, pracownikami, przedstawicielami i/lub beneficjentami) bądź w wyniku bezpośredniego naruszenia niniejszych warunków albo zobowiązań prawnych.
 14. Jako konsument użytkownik ma określone prawa wynikające z ustawy, których nie można wyłączyć umową. Niniejszy Regulamin nie ogranicza ani nie wpływa na żadne z tych praw, których Umowa nie może wyłączyć.
 15. Niewykonanie przez Aon jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie jest uważane za zrzeczenie się tego prawa ani postanowienia.
 16. Użytkownik zapewnia i oświadcza, że jest należycie upoważniony do przesyłania, wysyłania, przekazywania lub innego traktowania wszystkich dostarczonych przez użytkownika Danych oraz że wszystkie takie Dane są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. Bez ograniczenia ogólności powyższych postanowień, Spółce Aon przysługuje stałe prawo do gromadzenia, kompilowania, analizowania i licencjonowania Danych przesyłanych w tej Aplikacji/Witrynie Internetowej.
 17. Ze względu na globalny charakter usług świadczonych przez Aon, dane osobowe, jakie użytkownik może podawać, mogą być przesyłane, wykorzystywane, przechowywane i przetwarzane w inny sposób poza krajem, w którym użytkownik przekazał takie informacje.
 18. Spółka przypomina, że nie należy dostarczać ani ujawniać żadnych informacji ani dokumentacji z naruszeniem jakichkolwiek zobowiązań do zachowania poufności, którym użytkownik może podlegać zgodnie z wszelkimi stosownymi ustawami mającymi zastosowanie do użytkownika (łącznie „Przepisy Dotyczące Poufności”). Użytkownik może przekazywać lub przesyłać Spółce wyłącznie informacje lub dokumenty podlegające wszelkim Przepisom Dotyczącym Poufności po uprzednim poinformowaniu Spółki na piśmie przed przekazaniem lub przesłaniem Spółce takich informacji lub dokumentów oraz pod warunkiem, że jest do tego należycie upoważniony. Użytkownik zapewnia, oświadcza i zobowiązuje się, że takie przekazywanie lub przesyłanie odbywa się zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi wymogami prawnymi i regulacyjnymi. Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek gromadzenie, wykorzystanie lub ujawnienie jakichkolwiek informacji czy dokumentacji uznanych za tajne bądź poufne zgodnie z jakimkolwiek ustawodawstwem dotyczącym poufności w przypadku dostarczenia Spółce takich informacji lub dokumentacji. Prosimy kierować do Spółki pytania dotyczące przetwarzania danych przez Aon Group.
 19. Niektóre programy z tej Aplikacji/Witryny Internetowej mogą podlegać kontroli eksportu nałożonej przez Stany Zjednoczone i nie mogą być pobierane ani w żaden inny sposób eksportowane lub re-eksportowane: (a) do dowolnego kraju (lub do obywatela takiego kraju), na który Stany Zjednoczone nałożyły embargo; (b) do osób z listy specjalnie wyznaczonych obywateli, prowadzonej przez Departamentu Skarbu USA; (c) lub do podmiotów z tabeli zakazu zamówień, prowadzonej przez Departamentu Handlu USA. Jeśli użytkownik pobiera lub korzysta z takich programów, oświadcza on i zapewnia, że nie znajduje się ani nie podlega przepisom o kontrolowaniu, nie jest obywatelem żadnego z takich państw ani nie znajduje się na takich listach.
 20. Niniejszy Regulamin wraz z wszelkimi dodatkowymi zasadami i przepisami, takimi jak Zasady Ochrony Prywatności, stanowią całą i wyłączną umowę między Aon a użytkownikiem, dotyczącą korzystania z Aplikacji/Witryny Internetowej i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy zawarte między Aon a użytkownikiem dotyczące korzystania z Aplikacji/Witryny Internetowej. W przypadku uznania dowolnego postanowienia niniejszego Regulaminu za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują pełną moc.
 21. Niezgodność z prawem, nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, zgodnie z prawem obowiązującym w jakiejkolwiek jurysdykcji, nie wpływa na zgodność z prawem, ważność ani wykonalność na podstawie prawa jakiejkolwiek innej jurysdykcji, ani na zgodność z prawem, ważność lub wykonalność jakiegokolwiek innego postanowienia.
 22. W PRZYPADKU WYBRANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA DOSTĘPU DO TEJ APLIKACJI/WITRYNY INTERNETOWEJ, UŻYTKOWNIK PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZGODNOŚĆ Z LOKALNYMI PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI TAKIEGO DOSTĘPU, W TYM WYŚWIETLANIE LUB UŻYWANIE TREŚCI APLIKACJI/WITRYNY INTERNETOWEJ, JEŚLI TAKIE LOKALNE PRZEPISY MAJA ZASTOSOWANIE I W ZAKRESIE, W JAKIM ONE OBOWIĄZUJĄ.
 23. Spółka zastrzega sobie prawo do scedowania lub przeniesienia niniejszego Regulaminu oraz praw i obowiązków Spółki (w tym świadczenia usług lub jakiejkolwiek ich części) na mocy niniejszej Umowy na dowolne inne podmioty z Aon Group, pod warunkiem, że takie przeniesienie nie będzie miało wpływu na prawa użytkownika.
 24. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów technicznych u użytkownika podczas korzystania z tej Aplikacji/Witryny Internetowej lub w przypadku propozycji dotyczących sposobów ulepszania usługi świadczonej przez Spółkę, należy kontaktować się z Well One Employee Contact Centre, pod adresem welloneapp.com/pl/kontakt/.
 25. Niniejszy Regulamin podlega i jest interpretowany zgodnie z prawem Anglii i Walii, bez względu na przepisy kolizyjne.
 26. Każda ze Stron nieodwołalnie zgadza się, że sądy w Anglii i Walii mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania jakichkolwiek sporów lub roszczeń (w tym sporów i roszczeń pozaumownych), wynikających z niniejszego Regulaminu lub w związku z nim.