Gebruiksvoorwaarden

Tussen de partijen geldt dat deze Well One mobiele applicatie en/of website (de ‘App/Website’) eigendom is van Aon Center for Innovation, Strategy and Management Pte. Ltd en de daaraan gelieerde ondernemingen (samen genoemd ‘Aon’, ‘ons/onze’, of ‘wij’ of de Aon-Groep). De App/Website is onderdeel van het Welzijnsprogramma van Aon en wordt namens Aon beheerd door dacadoo AG, Othmarstrasse 8, 8008 Zürich, Zwitserland.

Door toegang te verkrijgen tot onze App/Website of door er gebruik van te maken aanvaardt u dat u gebonden bent aan de onderstaande voorwaarden (de ‘Voorwaarden’). Neem de tijd om deze Voorwaarden en onze Privacyverklaring  en ons Cookiebeleid door te lezen voordat u gebruikmaakt van de App/Website.

Wij kunnen deze Voorwaarden op ieder moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Door gebruik te maken van onze App/Website na iedere wijziging stemt u ermee in dat u gebonden bent aan de gewijzigde Voorwaarden en dat u deze zult naleven. Controleer deze Voorwaarden daarom regelmatig op wijzigingen.

Deze Voorwaarden gelden voor elke partij voor wie of namens wie u ons instructies geeft (‘Gerelateerde Partijen’). U garandeert dat u bevoegd bent om deze Voorwaarden overeen te komen en te aan te gaan namens dergelijke partijen wanneer u ons instructies geeft. “.

Algemene Informatiewaarschuwing: Aon verstrekt de inhoud van de App/Website en alle eventuele informatie te goeder trouw, maar uw toegang tot en gebruik van de App/Website is voor uw eigen risico. De informatie die op deze App/Website wordt verstrekt, wordt aan u beschikbaar gesteld in de staat waarin zij verkeert (‘as is’) zoals verder beschreven in deze Voorwaarden, in het land waarin u toegang verkrijgt tot de App/Website of deze gebruikt en mag niet worden gebruikt en er mag niet op worden vertrouwd als vervanging voor gedetailleerd, specifiek advies aan u. De informatie is niet bedoeld voor verspreiding aan of gebruik door personen in landen waarin dergelijke verspreiding of dergelijk gebruik in strijd is met plaatselijke wet- of regelgeving. Wanneer wij (op uw verzoek) meer informatie aan u verstrekken over producten die in deze App/Website worden genoemd, dan mag dit op zichzelf niet worden opgevat als een verklaring of garantie van ons dat het product geschikt is voor u.

 1. Onze App/Website voorziet u van de gezondheidsscore, financiële welzijnsscore en diverse soorten informatie over gezondheid, welzijn en gelijksoortige informatie (hierna samen genoemd de ‘Informatie] ) die zijn samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens, zoals bepaalde gegevens over klinische gezondheid, familiegeschiedenis en uw levensstijl (de ‘Data‘). De door Aon gegenereerde Informatie is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is geen medisch advies. De Informatie is niet bedoeld als vervanging voor de deskundigheid en het oordeel van dokters, farmaceuten of andere professionele gezondheidszorgverleners en is niet bedoeld om ziekten of aandoeningen te beheren. Het stellen van een betrouwbare medische diagnose, de behandeling van medische aandoeningen en geneesmiddelentherapie vergen de betrokkenheid van onafhankelijke, geïnformeerde professionele gezondheidszorgverleners. Als u specifieke vragen hebt over de behandeling van en zorg voor een medische aandoening, dan moet u contact opnemen met uw professionele gezondheidszorgverlener. Aon of andere entiteiten binnen de Aon-Groep en hun directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, partners, gelieerde ondernemingen en licentiegevers zijn in geen enkel opzicht aansprakelijk voor beslissingen die u neemt op basis van het gebruik van de App/Website en/of de Informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw keuze om wel of geen professionele medische zorg of behandeling in te roepen. Aangezien Aon niet verantwoordelijk is en niet verantwoordelijk kan zijn voor beslissingen die u neemt op basis van het gebruik van de App/Website en/of de Informatie, doet u hierbij afstand van iedere aanspraak die u in dit opzicht wellicht hebt of kunt verkrijgen tegen Aon en andere entiteiten binnen de Aon-Groep en hun directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, partners, gelieerde ondernemingen en licentiegevers, en dat u Aon en andere entiteiten binnen de Aon-Groep en hun directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, partners, gelieerde ondernemingen en licentiegevers vrijwaart van en schadeloos stelt voor alle aanspraken, procedures, kosten, bijzondere of incidentele schade, gevolgschade en indirecte schade en winstderving in verband met uw gebruik van de Informatie.

Als u een bestaande medische aandoening hebt, dan moet u uw dokter raadplegen voordat u deelneemt aan enige activiteit in het kader van de App/Website. Als u bij deelname aan een fysieke activiteit of trainingsprogramma binnen of in het kader van de App/Website een medisch noodgeval ondervindt, stop dan onmiddellijk met sporten en raadpleeg een medisch professional.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor gezondheidsproblemen die kunnen ontstaan als gevolg van uw deelname aan een activiteit of groepsuitdaging of anderszins als gevolg van beweeg- of trainingsprogramma’s, coaching, advies, diëten of evenementen waarvan u kennis neemt of waaraan u deelneemt door gebruik van de App/Website.

 1. De vorm en aard van de App/Website kunnen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Dit om ervoor te zorgen dat de App/Website actueel is en functioneert in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Daarnaast kunnen wij de werking van de App/Website of onderdelen van de App/Website tegenover u of gebruikers in het algemeen permanent of tijdelijk stopzetten en zijn wij mogelijk niet in staat om u daarvan vooraf in kennis te stellen. Wij behouden ons tevens het recht voor om naar ons goeddunken op elk moment beperkingen in te stellen voor het gebruik van opslagruimte zonder voorafgaande kennisgeving aan u.
 1. Op de verzameling en het gebruik van de Data die u verstrekt is onze Privacyverklaring van toepassing. Door gebruik te maken van de App/Website geeft u toestemming voor de verzameling en het gebruik van de Data door Aon in overeenstemming met de Privacyverklaring.
 1. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment (maar zijn niet verplicht) om Informatie of Data te verwijderen of te weigeren verspreiden en om gebruikersaccounts te sluiten of gebruikersnamen terug te vorderen. Wij behouden ons ook het recht voor om Informatie of Data in te zien, te lezen, te behouden en bekend te maken voor zover wij redelijkerwijs geloven dat dit noodzakelijk is om (i) te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, gerechtelijke procedures of verzoeken van de overheid, (ii) de naleving van deze Voorwaarden af te dwingen, met inbegrip van onderzoek naar een mogelijke overtreding daarvan, (iii) de opsporing, voorkoming of anderszins aanpakken van fraude, beveiligings- of technische problemen, (iv) verzoeken van gebruikers om ondersteuning te beantwoorden, of om (v) de rechten, eigendommen of veiligheid van Aon, de Aon-Groep, zijn gebruikers en het algemene publiek te beschermen. Accounts die langer dan zes maanden niet actief zijn kunnen worden verwijderd zonder voorafgaande kennisgeving aan u. U of uw werkgever kan verzoeken om deactivering van uw account met onmiddellijke ingang of met een opzeggingstermijn (“Beëindigingsdatum”). Wij zullen al uw Data en Informatie die zijn opgeslagen in onze App/Website dertig (30) dagen na de Beëindigingsdatum verwijderen.
 1. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te verkrijgen tot uw account en voor alle handelingen die worden verricht door gebruik te maken van uw wachtwoord. Voor doeleinden in verband met gegevensbeveiliging vereist Aon dat u ‘sterke’ wachtwoorden gebruikt (d.w.z. wachtwoorden met een combinatie van hoofdletters, kleine letters, cijfers en symbolen). Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die kan ontstaan doordat u niet aan deze vereisten voldoet. Als u uw e-mailadres verandert of uw wachtwoord vergeet, meld dit dan aan ons via https://api.welloneapp.com/reset/initiate om weer toegang te verkrijgen tot uw account.
 1. Er zijn beperkingen op het gebruik van de App/Website. Deze beperkingen voldoen aan de wettelijke vereisten en hebben tot doel onze gebruikers te beschermen tegen misbruik en om de gebruikerservaring zo goed mogelijk te maken voor alle gebruikers. Wij kunnen deze regels van tijd tot tijd wijzigen en behouden ons het recht voor om dat te doen. Misbruik van onze App/Website wordt niet getolereerd. Overtreding van deze regels kan leiden tot een tijdelijke of permanente schorsing van alle gerelateerde accounts. Accounts die worden aangemaakt om geschorste accounts te vervangen, zullen permanent worden geschorst.
 1. Onrechtmatig gebruik:U mag de App/Website of de verstrekte Informatie niet gebruiken voor onrechtmatige doeleinden of voor de bevordering van illegale activiteiten. U bent ook verplicht om te voldoen aan alle toepasselijke plaatselijke wetgeving voor online gedrag en aanvaardbare content.
 1. Onbevoegde toegang:Het is u niet toegestaan, en u mag anderen niet toestaan, om het volgende te doen tijdens een bezoek aan of het gebruik van de App/Website: (i) toegang verkrijgen tot niet-openbare delen van de App/Website (uitgezonderd uw eigen account), computersystemen van Aon of de technische leveringssystemen van onze dienstverleners, of dergelijke delen manipuleren of gebruiken; (ii) de kwetsbaarheid van systemen of netwerken onderzoeken, scannen of testen, of beveiligings- of authenticatiemaatregelen overtreden of omzeilen; (iii) proberen om op enige wijze (geautomatiseerd of anderszins) toegang te verkrijgen tot de App/Website of Data of deze te doorzoeken op een andere manier dan onze huidige beschikbare, gepubliceerde interfaces; (iv) de toegang van gebruikers, hosts of netwerken manipuleren of verstoren; (v) het sturen, bewust ontvangen, uploaden, downloaden, publiceren, distribueren, verspreiden of anderszins doorgeven van materiaal dat onjuist, illegaal, lasterlijk, beledigend, inbreukmakend, aanstootgevend, onfatsoenlijk, ongevraagd, onbevoegd (met inbegrip van ‘spam’) of dat anderszins bezwaarlijk is, of dat u of ons kan blootstellen aan gerechtelijke stappen of reputatieschade; of iets doen dat op enige wijze inbreuk maakt op onze eigendomsrechten, met inbegrip van auteursrechten.
 1. Respect voor de privacy van derden:U mag gegevens over de gezondheid, het financiële welzijn en gelijksoortige gegevens over andere mensen niet bekendmaken zonder hun uitdrukkelijke toestemming.
 1. Geen reproductie:Het is u niet toegestaan om de inhoud van de App/Website en het ontwerp en uiterlijk daarvan, of enige Informatie die is afgeleid van de App/Website te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen of weder te verkopen. U bent niet gerechtigd om de inhoud van de App/Website en het ontwerp en uiterlijk daarvan of enige Informatie te wijzigen of te herdistribueren, of om dergelijke inhoud of Informatie te reproduceren, op te slaan, te koppelen, framen of deeplinken op enig andere App/Website of enig ander medium of in enig andere indeling zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag de App/Website onder geen enkele omstandigheid gebruiken voor commerciële exploitatie.
 1. Geen malware:U mag geen schadelijke inhoud verstrekken die bedoeld is om de browser of computer van een andere gebruiker te beschadigen of te verstoren of om de privacy van een gebruiker aan te tasten en u mag geen materiaal doorgeven met virussen of andere computercodes die ontworpen zijn om de efficiënte werking van de App/Website of de software of hardware daarvan te onderbreken, te beperken of te vernietigen.
 1. Alle huidige en toekomstige auteursrechten, databankrechten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten, aanspraken en belangen met betrekking tot de App/Website en alle Informatie (uitgezonderd de Data die worden verstrekt door de gebruikers van de App/Website) zijn en blijven de exclusieve eigendom van Aon en zijn licentiegevers. De elementen van de App/Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het algemene ontwerp en het beeldmateriaal en alle Informatie zijn op wereldwijde basis beschermd door wetten inzake auteursrechten, handelsmerken, octrooien en andere wetten met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. Niets in deze Voorwaarden geeft u het recht om gebruik te maken van de naam van Aon of de handelsmerken, logo’s, domeinnamen en andere onderscheidende merktekens van Aon. U mag Informatie van de App/Website alleen downloaden en uitprinten voor uw eigen persoonlijk gebruik en/of interne bedrijfsdoeleinden. U bent onder geen enkele omstandigheid gerechtigd om de inhoud van de App/Website te gebruiken voor commerciële exploitatie. Indien u de voorwaarden van deze bepaling overtreedt, dan kan Aon het recht hebben om vergoeding van u te vorderen voor schade, waaronder mogelijk bijzondere, incidentele, gevolg- of indirecte schade en winstderving.
 1. Wij streven ernaar om de juistheid van de Informatie te waarborgen, maar Aon, de Aon-Groep en hun directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, partners, gelieerde ondernemingen en licentiegevers kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen of fouten in de Informatie of voor enig verlies of schade die daaruit kan voortvloeien.
 1. Alle Informatie die via de App/Website wordt doorgegeven passeert openbare telecommunicatienetwerken. Aon maakt gebruik van in de branche gangbare versleutelingstechnologie, maar verleent geen garantie, verbindt zich er niet toe, en beweert niet dat de werking van de App/Website veilig, ononderbroken of foutloos zal zijn.
 1. De App/Website kan links bevatten naar applicaties / websites of materialen van derden die worden geleverd door of die zijn opgenomen in applicaties / websites van derden met een link vanuit of naar de App/Website. Aon aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor: (i) de beschikbaarheid of juistheid van dergelijke applicaties / websites of materialen of (ii) de inhoud, producten of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke applicaties / websites of materialen. Links naar dergelijke applicaties / websites of materialen impliceren niet dat Aon dergelijke applicaties / websites of materialen of de inhoud, producten of diensten die beschikbaar zijn op dergelijke applicaties / websites of materialen onderschrijft. U erkent dat u uitsluitend zelf verantwoordelijk bent voor en alle risico’s aanvaardt in verband met uw gebruik van dergelijke applicaties / websites of materialen.
 1. Aon of andere entiteiten binnen de Aon-Groep verlenen geen garanties, beloftes of verklaringen met betrekking tot de volledigheid, juistheid, beschikbaarheid, tijdigheid, veiligheid of betrouwbaarheid van de App/Website of dat de Informatie van voldoende kwaliteit of actueel is, of vrij is van virussen, trojans of andere schadelijke of kwaadaardige programma’s. Aon of andere entiteiten binnen de Aon-Groep zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade aan uw computersysteem, gegevensverlies of andere schade die voortvloeit uit uw toegang tot of gebruik van de App/Website of voor het wissen, het niet opslaan van, of het niet doorgeven van Data of Informatie en andere communicaties. Aon of andere entiteiten binnen de Aon-Groep verlenen geen enkele garantie dat de App/Website zal voldoen aan uw behoeften of beschikbaar zal zijn op ononderbroken, veilige of foutloze basis. Geen enkel advies en geen enkele informatie, hetzij mondeling of schriftelijk,die worden verkregen van Aon of de App/Website vormen een stilzwijgende garantie. Deze garanties sluiten geen garanties uit die worden geïmpliceerd of geboden door toepasselijke wet- of regelgeving.
 1. U kunt zich aanmelden voor deelname aan fitnessuitdagingen tussen bepaalde of alle gebruikers van de App/Website waarvoor gebruikers het initiatief kunnen nemen (‘Uitdagingen‘) of Aon (‘Openbare uitdagingen‘). Door u aan te melden, erkent u dat deze deelname mogelijk een riskante activiteit is en dat u uitsluitend voor uw eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid deelneemt. U erkent ook dat u geen gebruik zult maken van middelen en u zich niet zult gedragen op een manier die redelijkerwijs kunnen worden beschouwd als strijdig met de algemene regels van eerlijkheid. Aon behoudt zich het recht voor om uw activiteit te screenen en te verifiëren en om u tijdelijk of permanent uit te sluiten van een bepaalde Uitdaging of Openbare Uitdaging of van Uitdagingen of Openbare Uitdagingen in het algemeen, of om uw account te schorsen of te sluiten indien wij redelijkerwijs geloven dat deze maatregel noodzakelijk is om (i) te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving, een gerechtelijke procedure of overheidsverzoek, (ii) de naleving van door u afgelegde verklaringen af te dwingen, met inbegrip van het onderzoek van een mogelijke inbreuk daarop, of om (iii) de rechten, eigendommen of veiligheid van Aon, de Aon-Groep, zijn gebruikers en het algemene publiek te beschermen. Indien Openbare Uitdagingen gepaard gaan met prijzengeld, dan zal dat prijzengeld (na aftrek van belastingen en andere inhoudingen die eventueel van toepassing zijn) worden uitgekeerd aan de gebruikers die het beste resultaat hebben behaald. De beoordeling van het beste resultaat wordt apart gedefinieerd voor elke Openbare Uitdaging. In het geval dat twee of meer gebruikers gelijk eindigen, wordt het prijzengeld gelijk verdeeld tussen deze gebruikers. Aon is niet betrokken bij of verantwoordelijk voor Openbare Uitdagingen die gepaard gaan met prijzengeld of de uitkering van dat prijzengeld. Voor deelname kunnen verdere deelnamevoorwaarden gelden van de beheerder van de Uitdaging. Beslissingen van Aon met betrekking tot Uitdagingen of Openbare Uitdagingen zijn definitief.
 1. Voor zover wettelijk toegestaan, zijn alle (impliciete of expliciete) verklaringen en alle overige impliciete voorwaarden, garanties en voorwaarden die verband houden met het gebruik van onze App/Website uitgesloten, behalve zoals bepaald in artikel 11. Voor zover wettelijk toegestaan zijn Aon en de andere entiteiten binnen de Aon-Groep, met inbegrip van hun directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, partners, gelieerde ondernemingen en licentiegevers niet aansprakelijk voor verliezen of directe, indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of punitieve schadevergoedingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, verlies van gegevens, gebruik, goodwill of van andere immateriële verliezen die voortvloeien uit:
  1. uw toegang tot, of gebruik van, of de onmogelijkheid om toegang te verkrijgen tot de App/Website of om er gebruik van te maken;
 1. het gebruik van enige Informatie;
 1. Enig onbevoegde toegang tot, of onbevoegd gebruik of wijziging van uw doorgiften van Data;
 1. uw gebruik van of vertrouwen op inhoud, materialen of informatie die wordt gepubliceerd op de App/Website of op websites die aan deze App/Website zijn gekoppeld en in het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor:
  1. verlies van inkomsten of omzet;
  2. winstderving (direct of indirect);
 • verlies van contracten;
 1. verlies van verwachte besparingen;
 2. verlies, corruptie of onjuist gebruik van Data;
 3. verlies of schade als gevolg van de niet-beschikbaarheid van onze App/Website;

ongeacht de wijze waarop elk van deze omstandigheden zich kan voordoen, en ongeacht of de vermeende aansprakelijkheid berust op een contract, onrechtmatige daad of een andere rechtsgrond, en ongeacht of de schade al dan niet voorzienbaar was, en ongeacht of Aon vooraf was geïnformeerd over de mogelijkheid van het ontstaan van dergelijke schade.

 1. Onze aansprakelijkheid (met inbegrip van rente en kosten) en de aansprakelijkheid van alle andere entiteiten binnen de Aon-Groep met betrekking tot iedere vordering, ongeacht de wijze waarop deze kan ontstaan, onder of in verband met deze Voorwaarden, uw toegang tot, of gebruik van de App/Website of onze zakelijke relatie, is beperkt (voor zover wettelijk is toegestaan) tot 100 USD of een ander bedrag dat tussen ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen. Ter voorkoming van twijfel: de totale gecombineerde aansprakelijkheidslimiet van 100 USD is ook van toepassing op (a) vorderingen en aansprakelijkheidsvorderingen van aan u Gerelateerde Partijen tegenover Aon; en (b) vorderingen en aansprakelijkheidsvorderingen van aan u Gerelateerde Partijen tegenover de Aon-Groep; en (c) vorderingen en aansprakelijkheidsvorderingen van u tegenover de Aon-Groep, zodat het totale bedrag van alle dergelijke vorderingen samen niet hoger is dan 100 USD. Wij beperken onze aansprakelijkheid niet in het geval van fraude of opzettelijk wangedrag door ons, of in het geval dat een beperking door ons onrechtmatig zou zijn. Indien een vordering of schade gedeeltelijk te wijten is aan een fout of omissie van ons en gedeeltelijk aan een fout of omissie van u (met inbegrip van aan u gerelateerde bedrijven, werknemers en/of agenten) of het gevolg is van uw overtreding van deze voorwaarden of uw wettelijke verplichtingen, dan vrijwaart u ons voor alle schade en verliezen die rechtstreeks voortvloeien uit de betreffende fout of omissie van u (met inbegrip van aan u gerelateerde bedrijven, werknemers, agenten en/of begunstigden) of die rechtstreeks het gevolg zijn van uw overtreding van deze voorwaarden of uw wettelijke verplichtingen, voor zover dit maximaal wettelijk is toegestaan.
 1. Als consument hebt u bepaalde wettelijke rechten die niet kunnen worden uitgesloten door een overeenkomst. Dergelijke rechten die niet kunnen worden uitgesloten door een overeenkomst worden niet beperkt of aangetast door deze Voorwaarden.
 1. Indien Aon nalaat om een recht of een bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, mag dit niet worden opgevat alsof Aon afstand doet van dat recht of die bepaling.
 1. U garandeert en verklaart dat u naar behoren gemachtigd bent om alle door u verstrekte Data te uploaden, in te dienen, door te geven of anderszins te behandelen en dat alle verstrekte Data waarheidsgetrouw, juist, actueel en volledig zijn. Zonder beperking van de algemeenheid van het voorgaande, heeft Aon het voortdurende recht om Data die worden doorgegeven op deze App/Website te verzamelen, compileren, analyseren en in licentie te geven.
 2. Vanwege de wereldwijde aard van de diensten die door Aon worden verleend, kunnen de persoonsgegevens die u verstrekt worden doorgegeven, gebruikt, opgeslagen en anderszins worden verwerkt buiten het land waarin u die informatie hebt verstrekt.
 1. Houd er rekening mee dat u geen informatie of documenten mag verstrekken of bekendmaken in strijd met de geheimhoudingsverplichtingen die u kunt hebben krachtens wettelijke voorschriften die voor u gelden (hierna samen genoemd de “Geheimhoudingswetgeving”). U mag alleen informatie of documenten die onderworpen zijn aan de Geheimhoudingswetgeving aan ons mededelen of doorgeven indien u ons vóór uw mededeling of doorgifte van dergelijke informatie of een dergelijk document op de hoogte stelt en bevestigt dat u naar behoren gemachtigd bent om dat te doen. U garandeert, verklaart en verbindt zich ertoe dat de betreffende mededeling of doorgifte plaatsvindt in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke en regelgevende vereisten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling, het gebruik of de bekendmaking van informatie of documenten die krachtens de Geheimhoudingswetgeving als geheim of vertrouwelijk worden beschouwd in het geval dat dergelijke informatie of documentatie door u aan ons wordt verstrekt. Als u vragen hebt over de verwerking van gegevens door de Aon-Groep, neem dan contact met ons op.
 1. Sommige software van deze App/Website kan onderworpen zijn aan exportcontroles die worden opgelegd door de Verenigde Staten van Amerika en mag niet worden gedownload of anderszins worden geëxporteerd of wedergeëxporteerd: (a) naar (of aan een ingezetene van) een land waarvoor de VS een embargo hebben ingesteld; (b) aan iedereen die is opgenomen in de Specially Designated Nationals List van het Amerikaanse ministerie van Financiën ; of (c) in de Table of Denial Orders van het Amerikaanse ministerie van Handel. Als u de software downloadt of gebruikt, dan verklaart en garandeert u dat u niet gevestigd bent in, of onder de zeggenschap valt van of een staatsburger bent van een dergelijk land of op een dergelijke lijst staat.
 1. Deze Voorwaarden, samen met eventuele aanvullende regels en voorschriften, zoals de Privacyverklaring, vormen de volledige en exclusieve overeenkomst tussen Aon en u met betrekking tot het gebruik van de App/Website en annuleren en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen Aon en u met betrekking tot het gebruik van de App/Website. In het geval dat een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht.
 1. Indien een bepaling van deze Voorwaarden onrechtmatig, ongeldig of onafdwingbaar is krachtens het recht van enig rechtsgebied, dan heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van die bepaling krachtens het recht van enig andere rechtsgebied, of op de rechtmatigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling.
 1. ALS U ERVOOR KIEST OM TOEGANG TE VERKRIJGEN TOT DEZE APP/WEBSITE DAN BENT U VERANTWOORDELIJK VOOR DE NALEVING VAN PLAATSELIJKE WETGEVING MET BETREKKING TOT DIE TOEGANG, MET INBEGRIP VAN HET BEKIJKEN OF GEBRUIKEN VAN DE INHOUD VAN DE APP/WEBSITE, VOOR ZOVER PLAATSELIJKE WETGEVING VAN TOEPASSING IS.
 1. Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden en onze rechten en verplichtingen (met inbegrip van de uitvoering van de diensten of een deel daarvan) over te dragen aan andere entiteiten binnen de Aon-Groep, mits uw rechten niet worden aangetast door een dergelijke overdracht.
 1. Als u technische problemen hebt bij het gebruik van de App/Website, of suggesties hebt over hoe wij onze dienstverlening aan u kunnen verbeteren, neem dan contact op met het Well One Employee Contact Centre via welloneapp.com/nl/contact/.
 1. Op deze Voorwaarden en de interpretatie daarvan is het recht van Engeland en Wales van toepassing, met uitsluiting van de daarin vervatte bepalingen van conflictenrecht.
 1. Elke partij aanvaardt onherroepelijk dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusief bevoegd zijn voor de beslechting van geschillen of vorderingen (met inbegrip van buitencontractuele geschillen of vorderingen) die ontstaan uit of in verband met deze Voorwaarden.