Zawiadomienie o ochronie prywatności

Aon jest jednym z największych globalnych dostawców usług profesjonalnych i rozwiązań z zakresu ryzyka, emerytur i opieki zdrowotnej. Firma Aon chroni prywatność danych swoich użytkowników. To zobowiązanie odzwierciedla wagę, jaką przywiązujemy do zdobywania i utrzymywania zaufania naszych klientów, partnerów biznesowych i innych, którzy dzielą się z nami swoimi danymi osobowymi.

Jakie jest zadanie niniejszych Zasad zachowania poufności informacji?

Niniejsze Zasady zachowania poufności informacji (w dalszej części dokumentu określane jako „Zasady”) objaśniają praktyki przetwarzania informacji przez firmę Aon. Dotyczą one wszelkich danych osobowych, które nam udostępniasz, oraz wszelkich danych osobowych gromadzonych przez nas z innych źródeł. Niniejsze Zasady określają nasze praktyki oraz Twoje prawa w zakresie Twoich danych osobowych. Dokument ten nie ma charakteru umownego i nie powoduje powstania wobec którejkolwiek ze stron jakichkolwiek praw lub zobowiązań poza prawami lub zobowiązaniami wynikającymi z obowiązujących przepisów.

Niniejsze Zasady nie dotyczą korzystania przez Ciebie z jakichkolwiek innych witryn internetowych powiązanych z naszą aplikacją na urządzenia mobilne lub witryną internetową dla członków (w dalszej części dokumentu określanych jako „Aplikacja/witryna internetowa”).

Kto odpowiada za Twoje dane?

W niniejszych Zasadach „Aon” oznacza Aon Singapore Center for Innovation, Strategy and Management Pte. Ltd (zwaną także „my”, „nas” lub „nasz”), która jest odpowiedzialna za Twoje dane osobowe i jest administratorem danych do celów przepisów o ochronie danych, które zbieramy od Ciebie lub o Tobie.

Kiedy i w jaki sposób gromadzimy Twoje dane?

Dane osobowe gromadzimy w następujące sposoby:

 • Od Ciebie oraz na podstawie interakcji w ramach Aplikacji/witryny internetowej
 • Od naszych klientów (np. od Twojego pracodawcy), którym świadczymy usługi
 • Od innych podmiotów stowarzyszonych Aon, wspólnie z którymi świadczymy usługi Twojemu pracodawcy
 • Z powiązanych z Twoją Aplikacją urządzeń lub aplikacji innych producentów

Jakiego rodzaju dane gromadzimy?

Informacje przekazywane nam

Gdy podajesz nam dane w ramach uzyskiwania dostępu do usług (włącznie z dostępem do i użytkowaniem naszej Aplikacji/witryny internetowej), prosimy o dokładne, niezbędne informacje, dzięki którym możemy odpowiedzieć na Twoje zgłoszenie. Gdy podajesz nam dane osobowe, wykorzystujemy je do celów, dla jakich zostały one nam podane, zgodnie z informacją na etapie ich podawania, lub ze względów oczywistych, wynikających z kontekstu podawania danych, na przykład podczas tworzenia profilu w naszej Aplikacji/witrynie internetowej lub podczas obliczania wyniku dla Twojego stanu zdrowia lub kondycji Twoich finansów. 

Gdy udostępniamy usługi, możemy gromadzić dane osobowe, takie jak:

 • Podstawowe dane osobowe, takie jak wzrost, waga, wiek, data urodzenia, płeć, imię, zdjęcie oraz dane kontaktowe (adres, lokalizacja i adres e-mail);
 • Unikalne identyfikatory, takie jak identyfikator pracownika, nazwa użytkownika, hasło;
 • Dane pracownika, takie jak stan zatrudnienia, jednostka biznesowa i data wygaśnięcia stosunku pracy (na potrzeby subskrypcji do Aplikacji/witryny internetowej);
 • Informacje finansowe, takie jak dane rachunku bankowego, wartość transakcji, data transakcji oraz kategoria zakupu (w przypadku korzystania z Reward Store);
 • Dane wrażliwe, takie jak wcześniejsze problemy ze zdrowiem lub problemy leczone klinicznie, szczegóły na temat historii rodziny (szczególnie związane z problemami ze zdrowiem lub problemami leczonymi klinicznie), informacje na temat stylu życia i aktywności (włącznie z powiązanymi danymi GPS), informacje kliniczne i podobne dane umożliwiające nam podawanie wyniku dla Twojego stanu zdrowia oraz informacji na temat Twojego zdrowia, włącznie z różnymi potencjalnymi zagrożeniami dla zdrowia oszacowanymi na podstawie Twojej przeszłości klinicznej oraz stylu życia, w ramach programów prozdrowotnych sponsorowanych przez Twojego pracodawcę.

Podając nam wrażliwe dane osobowe, rozumiesz i wyrażasz wyraźną zgodę na pobieranie przez nas tych danych, używanie ich i ujawnianie odpowiednim innym podmiotom w celach opisanych w niniejszych Zasadach.

Jeśli podajesz dane osobowe na temat innych osób, na przykład Twoich krewnych, przed przekazaniem nam tych danych musisz uzyskać zgodę tych osób.

Poniżej znajduje się więcej informacji na temat danych osobowych gromadzonych na potrzeby naszych poszczególnych usług, wraz z celem i podstawą prawną ich gromadzenia.

Informacje gromadzone za pośrednictwem aplikacji/witryny internetowej

W niektórych przypadkach automatycznie gromadzimy pewne typy informacji podczas odwiedzania naszej Aplikacji/witryny internetowej oraz przez ewentualną wymianę wiadomości e-mail. Zautomatyzowane technologie mogą obejmować wykorzystywanie rejestrów serwerów witryn internetowych w celu gromadzenia adresów IP, plików cookie oraz sygnałów nawigacyjnych. Dalsze informacje na temat wykorzystywania przez nas plików cookie można znaleźć w naszych Zasadach dotyczących plików cookie.

Informacje gromadzone za pośrednictwem urządzeń mobilnych

W przypadku uzyskiwania dostępu do naszej Aplikacji/witryny internetowej za pomocą telefonu komórkowego lub urządzenia mobilnego możemy również gromadzić unikalny identyfikator Twojego urządzenia oraz adres IP urządzenia mobilnego, a także informacje na temat systemu operacyjnego Twojego urządzenia, operatora telefonii komórkowej oraz dane dotyczące Twojej lokalizacji.

Informacje gromadzone przez media społecznościowe

Możesz kontaktować się z nami przez witryny internetowe mediów społecznościowych lub przez funkcje, takie jak wtyczki lub aplikacje naszej Aplikacji/strony internetowej, zintegrowane z witrynami mediów społecznościowych. Możesz również powiązać swoje konto w ramach naszej usługi z witrynami internetowymi mediów społecznościowych należącymi do innych podmiotów. W przypadku powiązania swojego konta lub skontaktowania się z nami przez witryny internetowe, wtyczki lub aplikacje mediów społecznościowych należące do innych podmiotów możesz zezwolić nam na stały dostęp do określonych informacji z Twojego konta społecznościowego (np. imienia i nazwiska, adresu e-mail, zdjęcia, płci, urodzin czy też Twoich wpisów lub polubień). 

Gdy opublikujesz informacje po interakcji z naszą Aplikacją/stroną internetową za pośrednictwem witryn internetowych, wtyczek lub innych aplikacji mediów społecznościowych, informacje te mogą zostać upublicznione w Internecie, zależnie od Twoich ustawień prywatności. Możesz kontrolować, jakie informacje udostępniasz poprzez ustawienia prywatności dostępne w niektórych witrynach internetowych mediów społecznościowych. Więcej informacji na temat zmiany ustawień prywatności oraz sposobów wykorzystywania Twoich danych osobowych przez witryny internetowe mediów społecznościowych należące do innych podmiotów można znaleźć w poradnikach pomocy, zasadach prywatności oraz warunkach użytkowania tych witryn. 

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Poniżej znajduje się podsumowanie celów, dla których wykorzystujemy Twoje dane osobowe.

Prowadzenie programu Aon Well One Wellbeing

 • Prowadzenie programu Aon Well One Wellbeing sponsorowanego przez Twojego pracodawcę, włącznie ze sporadycznym sporządzaniem raportów na temat stanu zdrowia pracowników zgodnie z prośbą pracodawcy. Raporty takie będą sporządzane w postaci zbiorczej, a więc Twoje imię i nazwisko oraz tożsamość nie będą ujawniane pracodawcy
 • Udostępnienie Ci Aplikacji/witryny internetowej
 • Gromadzenie informacji na temat Twojego zdrowia, samopoczucia i aktywności fizycznej, aby umożliwić nam obliczanie wyniku dla Twojego stanu zdrowia oraz kondycji Twoich finansów
 • Komunikacja z Tobą poprzez pocztę elektroniczną, pocztę standardową, telefon lub powiadomienia push, zależnie wybranych preferencji i/lub metod dotyczących komunikacji

Przeprowadzanie analizy danych

Jesteśmy przedsiębiorstwem innowacyjnym, którego działalność polega na opracowywaniu zaawansowanych produktów i usług na podstawie doświadczeń z dotychczasowych przedsięwzięć. Nie interesuje nas analiza jednostek, które można zidentyfikować, i podejmujemy działania na rzecz zagwarantowania Twoich praw oraz zgodności naszych działań z prawem poprzez korzystanie z danych zbiorczych lub innych danych, które nie umożliwiają identyfikacji.

Jeśli będziemy chcieli wykorzystać Twoje dane osobowe w celu innym niż ten, dla którego zostały zgromadzone, poprosimy o Twoją zgodę, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. We wszystkich sytuacjach równoważymy wykorzystanie Twoich danych osobowych w ramach obowiązującego prawa z Twoimi interesami, prawami i przywilejami zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby chronić Twoje dane osobowe przed niepotrzebnym ryzykiem.

Sprawozdania/dane podatkowe dla pracodawcy

W przypadku korzystania z Reward Store organy podatkowe mogą wymagać zgłaszania wszelkich zakupów, aby Twój pracodawca mógł skorzystać z odpowiednich ulg podatkowych lub wykonać stosowne płatności. Twojemu pracodawcy będziemy zawsze przekazywać dane wyłącznie w minimalnym zakresie wymaganym przez prawo i dane te nie będą obejmować szczegółów zakupów, dokładnych kwot oraz kategorii zakupów.

Zapewniamy, że żadne inne, udostępniane nam za pośrednictwem aplikacji/strony internetowej dane, nie zostaną udostępnione Twojemu pracodawcy/podmiotowi zatrudniającemu.

Jaka jest podstawa prawna dla przetwarzania Twoich danych?

Całość procesów przetwarzania (tzn. wykorzystywania) Twoich danych osobowych jest uzasadniona przez podstawę prawną. W większości przypadków przetwarzanie jest uzasadnione ze względu na fakt, iż jest:

 1. niezbędne do realizowania przez Twojego pracodawcę legalnych interesów handlowych, przy zapewnieniu, że przetwarzanie danych nie narusza Twoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
 2. niezbędne do realizacji umowy: kiedy jest to konieczne w celu podjęcia działań do wypełnienia zobowiązań zgodnie z warunkami programu Aon Well One Wellbeing oraz z naszymi warunkami korzystania z aplikacji/strony internetowej;
 3. niezbędne z przyczyn prawnych: w celu umożliwienia obliczenia kwoty należnych podatków;
 4. w ograniczonych okolicznościach, niezbędnych do celów statystycznych, np. w celu lepszego zrozumienia trendów dobrobytu i innych aspektów demograficznych. Podejmowane są odpowiednie działania mające na celu zapewnienie, że wszelkie wyniki analiz statystycznych nie będą zawierać danych osobowych, które mogłyby w uzasadniony sposób zidentyfikować Ciebie; i
 5. w ograniczonym zakresie: realizowane za Twoją zgodą, np. gdy Twoje upoważnienie lub prośba są wymagane do przesyłania materiałów marketingowych. Masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę, bez wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie danych oparte na udzielonej przez Ciebie zgodzie przed jej wycofaniem.

Czy gromadzimy dane dzieci?

Nie świadczymy usług dzieciom i w sposób świadomy nie gromadzimy danych osobowych dzieci.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Czas przechowywania Twoich danych osobowych zależy od ich natury oraz celu, w których zostały pozyskane. Nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowe przez czas dłuższy niż wymagany do wypełnienia celów opisanych w niniejszych Zasadach, za wyjątkiem sytuacji, gdy dłuższy okres przechowywania jest dozwolony przez przepisy prawa. Wdrożyliśmy stosowne środki, pozwalające zagwarantować bezpieczne oraz spójne niszczenie Twoich danych osobowych w odpowiednim czasie, gdy nie będą one już wymagane.

W określonych okolicznościach możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez dłuższy czas, aby dysponować dokładnym rejestrem Twoich interakcji z nami w razie jakichkolwiek reklamacji lub trudności, bądź jeśli w granicach zdrowego rozsądku uznamy, że istnieje ryzyko wniesienia sprawy sądowej w związku z Twoimi danymi osobowymi lub wspomnianymi interakcjami.

Czy ujawniamy Twoje dane osobowe?

Innym użytkownikom

Domyślnie wszyscy zarejestrowani użytkownicy naszej Aplikacji/witryny internetowej są w niej widoczni wraz z nazwą i zdjęciem profilowym. Masz kontrolę nad wszystkimi pozostałymi danymi i decydujesz, które z nich będą dostępne dla innych użytkowników. W dowolnej chwili możesz zmienić ustawienia prywatności swojego konta, tym samym określając, kto będzie widział poszczególne dane.

W ramach firmy Aon

Możemy udostępniać dane osobowe innym podmiotom, markom, oddziałom i filiom Aon, aby zapewniać Ci obsługę, włączając w to wyżej wymienione działania.

Nie wypożyczamy, nie sprzedajemy oraz nie ujawniamy danych osobowych w inny sposób innym niestowarzyszonym podmiotom na potrzeby wykorzystania tych danych do celów marketingowych. Nie udostępniamy Twoich danych osobowych innym podmiotom za wyjątkiem opisanych poniżej okoliczności.

Partnerzy biznesowi

Ujawniamy dane osobowe partnerom biznesowym, którzy świadczą nam określone usługi specjalistyczne w ramach usługi Wellbeing. Ci partnerzy biznesowi działają jako osobni administratorzy danych i we własnym zakresie odpowiadają za zapewnienie zgodności z przepisami ochrony danych. Więcej informacji na temat ich praktyk można znaleźć w ich zasadach zachowania poufności informacji.

Autoryzowani dostawcy usług

Możemy ujawniać Twoje dane usługodawcom, z którymi współpracujemy (jako podmiotami przetwarzającymi dane) w celu świadczenia usług w naszym imieniu (albo w odniesieniu do usług świadczonych dla naszych klientów lub w przypadku informacji wykorzystywanych do naszych własnych celów, np. na potrzeby marketingowe). W ramach umowy usługodawcy ci mogą wykorzystywać lub ujawniać dane osobowe wyłącznie, jeśli jest to konieczne do świadczenia usług w naszym imieniu, lub w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami prawnymi. Działania w tym zakresie mogą obejmować wszelkie przypadki przetwarzania zgodnie z opisem w powyższej sekcji „W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe?”.

Oto kilka przykładów:

 • Dostawcy usług informatycznych zarządzający naszymi systemami informatycznymi i systemami obsługi zaplecza oraz sieciami telekomunikacyjnymi
 • Dostawcy usług specjalistycznych, włącznie z dostawcami zapewniającymi wsparcie dla naszej Aplikacji/witryny internetowej

Te inne podmioty w odpowiedni sposób chronią Twoje dane, których przetwarzanie jest ograniczona do celów, dla których dane zostały przekazane.

Wymagania prawne i transfery biznesowe

Możemy ujawnić dane osobowe, (i) jeśli jest to od nas wymagane przez przepisy prawa, procesy prawne, ustawy, normy, regulacje lub standardy, lub w odpowiedzi na wezwania sądowe, nakazy przeszukania bądź inne nakazy prawne, (ii) w odpowiedzi na żądania organu egzekwującego prawo lub innych organów władz, (iii) gdy uznamy, że ujawnienie jest niezbędne lub odpowiednie w celu zapobiegnięcia urazom fizycznym bądź stratom finansowym, (iv) w nawiązaniu do śledztwa w sprawie podejrzeń dotyczących rzeczywistej działalności niezgodnej z prawem lub (v) jeśli staniemy się obiektem fuzji albo przejęcia przez nowego właściciela. Ujawnienie może być również wymagane na potrzeby audytów firmy lub w celu zbadania skargi bądź zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe do innych regionów świata?

Jesteśmy organizacją globalną i możemy przekazywać określone dane przez granice geograficzne różnych rejonów, do naszych autoryzowanych usługodawców lub partnerów biznesowych w innych krajach, którzy pracują w naszym imieniu zgodnie z obowiązującym prawem. Nasze filie i inne podmioty stowarzyszone mogą mieć placówki lokalne lub zagraniczne i niektóre z nich mogą nie być zatwierdzone przez Komisję Europejską lub mogą nie utrzymywać odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Kiedy przekazujemy dane, stosujemy różnorodne mechanizmy prawne, aby pomóc zapewnić ochronę Twoich praw wszędzie tam, gdzie trafiają Twoje dane:

 • Zapewniamy, że czynności przekazywania danych w granicach oraz poza granicami UE objęte są umowami zgodnymi ze standardowymi klauzulami umownymi Komisji Europejskiej, które zobowiązują każdy podmiot do zapewnienia odpowiedniego, stałego poziomu ochrony danych osobowych niezależnie od miejsca ich przechowywania;
 • Jeśli przekazujemy Twoje dane osobowe poza naszą firmę, do innych podmiotów wspomagających nas w świadczeniu usług i dostarczaniu produktów, wymagamy zobowiązań kontraktowych w celu ochrony Twoich danych osobowych. Niektóre z tych zobowiązań to uznane certyfikaty, takie jak porozumienie Privacy Shield między Unią Europejską i USA, lub standardowe klauzule umowne.
 • Jeśli otrzymujemy żądania udostępnienia informacji od organów prawa lub ustawodawczych, uważnie weryfikujemy takie wnioski przed ujawnieniem jakichkolwiek danych osobowych.

Przykłady krajów, do których przekazujemy dane osobowe, to między innymi: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Irlandia, Singapur, Indie, Polska, Meksyk, Holandia i Szwajcaria.

Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji na temat tego, czy Twoje dane zostaną przekazane do odbiorców zagranicznych, skontaktuj się z nami zgodnie z poniższymi informacjami. Masz również prawo do kontaktowania się z nami w celu uzyskania dalszych informacji na temat stosowanych przez nas zabezpieczeń (włącznie z kopią odpowiednich zobowiązań kontraktowych, które mogą być zmodyfikowane z uwagi na konieczność zachowania tajemnicy handlowej) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony Twoich danych osobowych, gdy będą one przekazywane zgodnie z powyższymi informacjami.

Czy stosujemy środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych?

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne i w racjonalnym zakresie zastosowaliśmy fizyczne, techniczne oraz administracyjne standardy bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia danych osobowych przed ich utratą, nieprawidłowym wykorzystaniem, modyfikacjami lub zniszczeniem. Chronimy Twoje dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem, używając technologii i procedur bezpieczeństwa, takich jak szyfrowanie oraz ograniczenie dostępu. Dostęp do Twoich danych osobowych mają tylko upoważnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie istotności ochrony danych osobowych.

Nasi usługodawcy oraz pośrednicy są zobowiązani umowami do zachowywania poufności danych osobowych i nie mogą wykorzystywać ich do nieautoryzowanych celów.

Jakie są Twoje możliwości w zakresie decyzji dotyczących Twoich danych osobowych?

Twoje konto

W dowolnej chwili możesz zmienić ustawienia prywatności swojego konta, tym samym określając, kto będzie widział poszczególne dane osobowe. Można wyróżnić następujące rodzaje Twoich danych osobowych: wyniki dla Twojego stanu zdrowia oraz kondycji Twoich finansów, treningi, zdjęcia (zdjęcia treningowe, profilowe oraz zdjęcia profilowe w tle) oraz zdobyte osiągnięcia.

Dane wrażliwe, takie jak waga lub ciśnienie krwi, nie są dostępne dla innych.

Dostępne są następujące rodzaje opcji udostępniania:

 • Friends (Dla znajomych) (domyślna opcja): Twoje dane osobowe będą widzieć tylko Twoi znajomi w Aplikacji/stronie internetowej.
 • Nikt: tylko Ty, jako użytkownik swojego konta, będziesz widzieć swoje dane osobowe.

Zależnie od naszych domyślnych ustawień prywatności, wszyscy Twoi znajomi w Aplikacji/stronie internetowej będą widzieć wszystkie wyżej wymienione dane osobowe. Ustawienia prywatności swojego konta możesz zmienić w dowolnej chwili po przeprowadzeniu rejestracji. Pamiętaj, że z uwagi na możliwość powiązania z innymi sieciami społecznościowymi, takimi jak Facebook, Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym osobom poprzez Twoich znajomych.

Preferencje dotyczące komunikacji

Podejmujemy działania w racjonalnym zakresie w celu zapewnienia Ci możliwości podejmowania decyzji na temat danych osobowych oraz sposobów, w jakie komunikujemy się z Tobą.

Profil

Możesz zaktualizować dane kontaktowe w swoim profilu po zalogowaniu się na konto.

Urządzenia mobilne

Jeśli wcześniej wybrano otrzymywanie od nas powiadomień push na urządzeniu mobilnym, jednak nie chcesz już ich otrzymywać, możesz zarządzać swoimi preferencjami z poziomu urządzenia lub ustawień aplikacji. Jeśli chcesz, aby aplikacja na urządzenia mobilne przestała gromadzić informacje, możesz ją odinstalować, korzystając z funkcji odinstalowywania dostępnej na Twoim urządzeniu mobilnym.

E-mail

Możesz skontaktować się z nami pocztą elektroniczną, pisząc na adres. Prosimy o podanie swoich aktualnych informacji kontaktowych, informacji, do których dostęp Cię interesuje, oraz wymaganych zmian.

Jeśli nie zapewnimy Ci dostępu, podamy powód odmowy i poinformujemy o wszelkich wyjątkach.

Inne uprawnienia dotyczące Twoich danych

Poza określonymi wyjątkami, a w niektórych przypadkach zależnie od podejmowanych działań związanych z przetwarzaniem, masz określone uprawnienia dotyczące Twoich danych osobowych.

Przed przekazaniem Ci danych, o które prosisz, możemy poprosić Cię o dodatkowe informacje w celu potwierdzenia Twojej tożsamości oraz z przyczyn bezpieczeństwa. Jeśli jest to dopuszczalne prawnie, zastrzegamy sobie prawo do nałożenia opłaty, na przykład jeśli Twoje żądanie jest wyraźnie bezpodstawne lub przesadne.

Możesz wyegzekwować swoje prawa, kontaktując się z nami. Zależnie od uwarunkowań prawnych i innych dozwolonych uwarunkowań, w racjonalnym zakresie podejmiemy działania w celu niezwłocznego zrealizowania Twojego żądania lub poinformujemy Cię, jeśli będziemy w tym celu potrzebować dalszych informacji.

Nie zawsze możemy być w stanie w pełni spełnić Twoje żądanie, np. jeśli wpłynęłoby to na obowiązek poufności wobec innych podmiotów lub jeśli jesteśmy zobowiązani prawnie do postępowania z żądaniem w inny sposób.

Prawo dostępu

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, które są u nas przechowywane. Jeśli utworzono profil, możesz uzyskać dostęp do tych informacji, odwiedzając swoje konto.

Prawo do sprostowania

Masz prawo do żądania od nas korekty Twoich danych osobowych, jeśli nie będą one dokładne lub będą nieaktualne.

Prawo do bycia zapomnianym (prawo do usunięcia danych)

W określonych okolicznościach masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych. Twoje dane mogą zostać usunięte wyłącznie, jeśli nie są już potrzebne do celów, dla jakich zostały zgromadzone, gdy nie mamy już innych podstaw prawnych do ich przetwarzania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jednak wyłącznie, gdy:

· kwestionowana jest ich dokładność, abyśmy mogli ją zweryfikować;
· przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz nie chcesz, aby dane zostały usunięte;
· dane nie są już potrzebne do celów, dla jakich zostały zgromadzone, jednak nadal potrzebujemy ich do ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony roszczeń prawnych;
 • po skorzystaniu z prawa do sprzeciwu oczekujesz na weryfikację podstaw jego odrzucenia.

Prawo do przenośności danych

Masz prawo do przenośności danych, które wymaga od nas udostępnienia danych osobowych Tobie lub innemu administratorowi w popularnym formacie do odczytu elektronicznego, jednak wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie tych danych jest uzasadnione (i) zgodą lub (ii) realizacją umowy, której jesteś stroną.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

Masz prawo do wniesienia w dowolnej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jednak wyłącznie w sytuacjach, gdy w podstawie prawnej tego przetwarzania są uwzględnione nasze prawne interesy. Jeśli wniesiesz sprzeciw, mamy okazję wykazania naszych istotnych prawnych interesów, które mają priorytet przed Twoimi prawami.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, chcesz otrzymać dalsze informacje na temat naszych praktyk dotyczących prywatności i postępowania z danymi, porozmawiać o wycofaniu się z naszych usług lub cofnięciu zgody, bądź chcesz zgłosić skargę związaną z naruszeniem ustawy lub niniejszych Zasad, skontaktuj się ze specjalistą ds. prywatności, pisząc na adres [email protected]

Możesz również skierować swoje zapytanie do działu prywatności firmy Aon na adres Singapore, 2 Shenton Way, #26-01, SGX Centre 1, Singapore, 068804 lub [email protected].

Masz także prawo złożyć skargę do lokalnego organu ochrony danych. Tutaj znajdziesz swój krajowy organ ochrony danych: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-are-data-protection-authorities-dpas_en

Zmiany w tych Zasadach

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze Zasady. Gdy to zrobimy, opublikujemy aktualną wersję na tej stronie, zmieniając datę wersji w dolnej części tej strony.

Aby być na bieżąco z naszymi praktykami dotyczącymi poufności, zachęcamy do regularnego zaglądania do niniejszych Zasad.

Ostatnią aktualizację niniejszych Zasady wprowadzono w czerwcu 2020 r.