Privacybeleid

Aon is een vooraanstaande internationale professionele dienstverlenende organisatie die een breed aanbod aan risico-, pensioens- en gezondheidsoplossingen biedt. Aon stelt alles in het werk om je privacy te beschermen. Deze toezegging is een afspiegeling van de waarde die het verdienen en behouden van het vertrouwen van onze klanten, zakenpartners en anderen die hun persoonlijke gegevens met ons delen voor ons heeft.

Wat is de functie van deze Privacyverklaring?

Deze Privacyverklaring (“Verklaring”) zet uiteen hoe Aon gegevens verwerkt. De Verklaring is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt en alle persoonlijke gegevens die we uit andere bronnen verzamelen. Deze Verklaring is een uiteenzetting van onze praktijken en jouw rechten aangaande je persoonlijke gegevens. Dit is geen contractueel document en het schept voor geen van beide partijen rechten of verplichtingen naast de rechten en verplichtingen die al door gegevensbeschermingswetgeving worden opgelegd.

Deze Verklaring is niet van toepassing op je gebruik van sites van derden die aan onze mobiele applicatie of ledenwebsite (“App/Website”) zijn gekoppeld.

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

In het geheel van deze Verklaring verwijst “Aon” naar Aon Singapore Center for Innovation, Strategy and Management Pte. Ltd (ook wel “we”, “wij”, “ons” of “onze” genoemd). Deze entiteit is verantwoordelijk voor alle persoonlijke gegevens (en de verantwoordelijke in het kader van de gegevensbeschermingswetgeving) die we van of over je verzamelen.

Wanneer en hoe verzamelen we je gegevens?

We verzamelen op de volgende manieren persoonlijke gegevens:

 • Van jou en je interacties binnen de App/Website;
 • Van onze klanten, zoals je werkgever, wanneer we diensten aan hen leveren;
 • Van andere Aon-filialen, wanneer we gerelateerde diensten leveren aan je werkgever;
 • Van apparaten of apps van derden die je met onze App verbindt.

Wat voor gegevens verzamelen we?

Gegevens die aan ons worden verstrekt

Als je services aanvraagt (inclusief je toegang tot en gebruik van onze App/Website), vragen we je accurate en noodzakelijke gegevens te verstrekken die ons in staat stellen gehoor te geven aan je verzoek. Als je persoonlijke gegevens aan ons verstrekt, gebruiken we deze voor de doeleinden waarvoor ze aan ons zijn verstrekt, zoals uiteengezet op het moment van verzameling of zoals duidelijk blijkt uit de verzamelingscontext, bijvoorbeeld voor het maken van een profiel op onze App/Website of voor het berekenen van je gezondheidsscore en financiële welzijnsscore. 

Wanneer we de services leveren, kunnen we de volgende soorten persoonlijke gegevens verzamelen:

 • Essentiële persoonsgegevens, waaronder lengte, gewicht, leeftijd, geboortedatum, geslacht, naam, foto en persoonlijke contactgegevens (adres, locatie en e-mailadres);
 • Unieke ID’s, zoals werknemersnummer, gebruikersnaam, wachtwoord;
 • Arbeidsgegevens, zoals status van dienstverband, bedrijfsonderdeel en beëindigingsdatum (nodig voor de inschrijving bij de App/Website);
 • Financiële gegevens, zoals bankgegevens, transactiebedrag, transactiedatum en aankoopcategorie (bij gebruik van de beloningswinkel);
 • Gevoelige gegevens, zoals voorafgaande gezondheidskwesties of zaken van klinische aard, details over je familiegeschiedenis (in het bijzonder met betrekking tot gezondheidskwesties of zaken van klinische aard), details over je levensstijl en activiteiten (inclusief onderliggende GPS-gegevens), klinische informatie en soortgelijke gegevens die ons in staat stellen je te voorzien van een gezondheidsscore en informatie over je gezondheid, waaronder een aantal potentiële gezondheidsrisico’s die zijn gebaseerd op je klinische achtergrond en levensstijl, in het kader van de welzijnsprogramma’s die door je werkgever worden gesponsord.

Als je gevoelige persoonlijke gegevens aan ons verstrekt, begrijp je en geef je expliciet toestemming dat we deze gegevens kunnen verzamelen, gebruiken en aan toepasselijke derden kunnen bekendmaken voor de doeleinden die in deze Verklaring zijn uiteengezet.

Als je persoonlijke gegevens over anderen verstrekt, zoals over familieleden, moet je eerst hun toestemming verkrijgen voordat je deze gegevens aan ons bekendmaakt.

Hieronder vind je meer informatie over de persoonlijke gegevens die voor elk van onze services worden verzameld, inclusief het doel en de wettelijke basis voor het verzamelen van deze gegevens.

Gegevens die via de App/Website worden verzameld

In sommige gevallen verzamelen we automatisch bepaalde soorten gegevens wanneer je onze App/Website bezoekt en via e-mails die we uitwisselen. Geautomatiseerde technologieën kunnen onder andere bestaan uit het gebruik van webserverlogboeken om IP-adressen te verzamelen, ‘cookies’ en webbakens. Meer informatie over ons gebruik van cookies vind je in ons Cookiebeleid.

Gegevens die via mobiele apparaten worden verzameld

Wanneer je onze App/Website opent op je mobiele telefoon of mobiele apparaat, kunnen we je unieke apparaat-ID en het IP-adres van je mobiele apparaat verzamelen, evenals gegevens over het besturingssysteem van je apparaat, je mobiele provider en je locatie.

Gegevens die via sociale media worden verzameld

Je hebt de mogelijkheid van interactie met ons via socialemediawebsites of via functies zoals plug-ins of applicaties binnen onze App/Website die met socialemediasites zijn geïntegreerd. Je kunt er ook voor kiezen om je account bij ons aan socialemediasites van derden te koppelen. Als je je account koppelt of interactie met ons hebt via socialemediasites, plug-ins of applicaties van derden, kun je ons toestemming geven voor doorlopende toegang tot bepaalde gegevens uit je socialemedia-account (bijvoorbeeld naam, e-mailadres, foto, geslacht, geboortedatum, berichten die je publiceert of ‘likes’ die je geeft). 

Als je informatie publiceert wanneer je interactie hebt met onze App/Website via socialemediasites, plug-ins of andere applicaties, kan deze informatie, afhankelijk van je privacyinstellingen, openbaar worden op internet. Met de privacyinstellingen die op sommige socialemediasites beschikbaar zijn, kun je bepalen welke gegevens je deelt. Raadpleeg voor meer informatie over hoe je je privacyinstellingen aanpast en hoe socialemediasites van derden met je persoonlijke gegevens omgaan de privacyhandleidingen, privacyverklaringen en gebruiksvoorwaarden van die sites. 

Hoe gebruiken we je persoonlijke gegevens?

Het volgende is een overzicht van de doelen waarvoor we persoonlijke gegevens gebruiken.

Het Aon Well One-welzijnsprogramma uitvoeren

 • Om het Aon Well One-welzijnsprogramma uit te voeren dat door je werkgever gesponsord wordt, inclusief het prepareren van de rapporten over het werknemerswelzijn die van tijd tot tijd door je werkgever worden aangevraagd. Deze rapporten worden opgesteld aan de hand van samengevoegde gegevens, dus je naam en identiteit worden niet aan je werkgever bekendgemaakt;
 • Om de App/Website beschikbaar voor je te maken;
 • Om informatie over je gezondheid, welzijn en fitnessactiviteiten te verzamelen die ons in staat stelt je gezondheidsscore en financiële welzijnsscore te berekenen; en
 • Om met je te communiceren via e-mail, post, telefoon of pushmeldingen, afhankelijk van je communicatievoorkeuren en/of de methoden die je hebt gekozen.

Gegevensanalyses uitvoeren

We zijn een innovatief bedrijf dat geavanceerde producten en diensten ontwikkelt aan de hand van onze ervaringen met eerdere implementaties. We zijn niet geïnteresseerd in de analyse van identificeerbare individuen en we zorgen ervoor dat je rechten en de legitimiteit van onze activiteiten gewaarborgd zijn door samengevoegde of anderszins geanonimiseerde gegevens te gebruiken.

Indien we je persoonlijke gegevens wensen te gebruiken voor een doel dat niet overeenstemt met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, vragen we hier je toestemming voor zoals vereist. We wegen in alle gevallen ons wettelijke gebruik van je persoonlijke gegevens af tegen jouw belangen, rechten en vrijheden in overeenstemming met toepasselijke wetten en regelgeving, om te garanderen dat je persoonlijke gegevens niet aan onnodige risico’s worden blootgesteld.

Nalevings-/belastinginformatie aan je werkgever rapporteren

Wanneer de beloningswinkel wordt gebruikt, vereisen de belastingautoriteiten mogelijk dat we informatie over aankopen melden, zodat je werkgever de bijbehorende belastingaftrek/-betalingen kan regelen. We verstrekken slechts de minimaal vereiste gegevens aan je werkgever. Deze bevatten geen exacte details van aankopen, maar enkel bedragen en categorieën.

Je kunt er gerust op zijn dat geen enkele andere gegevens die je deelt via de App/Website met je werkgever/tewerkstellende entiteit worden gedeeld.

Wat is onze wettelijke basis voor de verwerking van je gegevens?

Alle verwerking (d.w.z. al het gebruik) van je persoonlijke gegevens wordt gerechtvaardigd door een ‘wettelijke basis’ voor verwerking. In de meeste gevallen is verwerking gerechtvaardigd op grond dat dit:

 1. Nodig is om de legitieme commerciële belangen van je werkgever na te streven, waarbij wordt gezorgd dat de verwerking geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden die jou door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensprivacy worden verleend;
 2. Nodig is voor de uitvoer van een contract: waar nodig om verplichtingen na te komen in overeenstemming met de voorwaarden van het Aon Well One-welzijnsprogramma en de gebruiksvoorwaarden van onze App/Website;
 3. Nodig is voor regelgevingsdoeleinden: om te betalen belasting te kunnen berekenen;
 4. Onder beperkte omstandigheden nodig is voor statistische doeleinden bijvoorbeeld om een beter inzicht te krijgen in welzijnstrends en andere demografische aspecten. Er worden toepasselijke stappen ondernomen om te garanderen dat de uitkomsten van statistische analyses geen persoonlijke gegevens bevatten waaraan je redelijkerwijs herkend kunt worden; en
 5. Onder beperkte omstandigheden met jouw toestemming gebeurt, bijvoorbeeld wanneer je eerst toestemming moet geven of een aanvraag moet doen voordat we je marketingcommunicatie kunnen sturen. Je hebt het recht om je toestemming op elk moment in te trekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van verwerking die voorafgaand aan de intrekking op basis van toestemming heeft plaatsgevonden.

Verzamelen we gegevens van kinderen?

We verlenen niet rechtstreeks diensten aan kinderen en we verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen.

Hoelang bewaren we je persoonlijke gegevens?

Hoelang we je persoonlijke gegevens bewaren, hangt af van de aard van de gegevens en het doel waarvoor ze zijn verzameld. We bewaren je persoonlijke gegevens niet langer dan vereist is voor de verwezenlijking van de doelen die in deze Verklaring worden beschreven, tenzij een langere bewaarperiode door de wet is toegestaan. We hebben toepasselijke maatregelen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat je persoonlijke gegevens veilig, tijdig en op een consistente manier worden vernietigd wanneer ze niet langer nodig zijn.

Onder specifieke omstandigheden kunnen we je persoonlijke gegevens gedurende een langere tijd opslaan, zodat we over een accurate registratie van je interactie met ons beschikken in het geval van klachten of geschillen, of als we redelijkerwijs vermoeden dat er uitzicht is op een juridisch proces met betrekking tot je persoonlijke gegevens of interacties.

Maken we je persoonlijke gegevens bekend?

Aan andere gebruikers

Standaard worden alle gebruikers die zich bij onze App/Website hebben aangemeld met hun naam en profielfoto weergegeven. Verder bepaal je zelf welke gegevens toegankelijk zijn voor anderen. Je kunt de privacyinstellingen van je account op elk moment wijzigen en op die manier bepalen wie welke gegevens kan zien.

Binnen Aon

We kunnen je persoonlijke gegevens delen met andere Aon-entiteiten, -merken, -divisies en -dochtermaatschappijen om je diensten te verlenen, inclusief voor de bovenstaande activiteiten.

We verhuren of verkopen persoonlijke gegevens niet, noch maken we deze op andere wijzen bekend aan onafhankelijke derden voor hun marketinggebruik. We delen je persoonlijke gegevens niet met derden, behalve in de hieronder besproken omstandigheden.

Zakenpartners

We maken persoonlijke gegevens bekend aan zakenpartners die bepaalde gespecialiseerde diensten aan ons verlenen als onderdeel van de welzijnsservice. Deze zakenpartners functioneren als afzonderlijke verantwoordelijken en zijn verantwoordelijk voor hun eigen naleving van de gegevensbeschermingswetgeving. Raadpleeg hun privacyverklaringen voor meer informatie over hun handelswijzen.

Geautoriseerde dienstverleners

We kunnen je gegevens bekendmaken aan dienstverleners die we hebben ingehuurd (als verwerkers) om namens ons diensten te verlenen (met betrekking tot diensten die aan onze klanten worden verleend, of tot gegevens die we voor onze eigen doeleinden gebruiken, zoals marketing). Het is deze dienstverleners contractueel niet toegestaan om de gegevens te gebruiken of bekend te maken, behalve wanneer dat nodig is om namens ons diensten te verlenen of om aan wettelijke vereisten te voldoen. Deze activiteiten kunnen alle door ons uitgevoerde verwerkingsactiviteiten omvatten, zoals beschreven in het gedeelte ‘Hoe gebruiken we je persoonlijke gegevens?’ hierboven.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • IT-dienstverleners die onze IT- en backofficesystemen en telecommunicatienetwerken beheren;
 • gespecialiseerde dienstverleners, zoals dienstverleners die onze App/Website ondersteunen.

Deze derden beschermen je gegevens op toepasselijke wijze en hun activiteiten zijn beperkt tot de doeleinden waarvoor je gegevens zijn verstrekt.

Wettelijke vereisten en bedrijfsoverdrachten

We kunnen persoonlijke gegevens bekendmaken (i) als dit van ons wordt vereist door de wet, wettelijke procedures, statuten, voorschriften, regelgeving of beroepsnormen, of om gehoor te geven aan een dagvaarding, huiszoekingsbevel of ander wettelijk verzoek, (ii) in reactie op verzoeken van wetshandhavingsautoriteiten of andere overheidsfunctionarissen, (iii) indien we van mening zijn dat bekendmaking noodzakelijk of van toepassing is om fysiek letsel of financiële verliezen te voorkomen, (iv) in verband met een onderzoek naar vermoede of bewezen illegale activiteiten of (v) aan de nieuwe bedrijfseigenaar in het geval dat we fuseren of worden overgenomen. Bekendmaking kan ook vereist zijn voor bedrijfsaudits of om een klacht of veiligheidsbedreiging te onderzoeken.

Dragen we je persoonlijke gegevens over naar andere geografische gebieden?

We zijn een internationale organisatie en kunnen bepaalde persoonlijke gegevens over geografische grenzen heen overdragen aan onze geautoriseerde dienstverleners of zakenpartners in andere landen die namens ons werken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Onze filialen en derden kunnen lokaal zijn gevestigd of in buitenlanden, waarvan sommige door de Europese Commissie niet zijn aangemerkt als beschikkend over een afdoende niveau van gegevensbescherming.

Wanneer we je gegevens overdragen, gebruiken we verschillende juridische mechanismen die ervoor zorgen dat je rechten en bescherming met je gegevens meereizen:

 • we zorgen ervoor dat overdrachten binnen en buiten de EU beschermd worden door overeenkomsten die zijn gebaseerd op de standaard contractclausules van de Europese Commissie, die elk lid contractueel verplichten om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens een adequaat en consistent niveau van bescherming krijgen, waar ze zich ook binnen de organisatie bevinden;
 • wanneer we je persoonlijke gegevens naar buiten overdragen, of naar derden die ons helpen onze producten en diensten te leveren, verplichten we hen contractueel de garantie te geven dat ze je persoonlijke gegevens zullen beschermen. Sommige van deze garanties behelzen algemeen bekende certificeringsregelingen, zoals het EU-US Privacy Shield voor de bescherming van persoonlijke gegevens die van de Europese Unie naar de Verenigde Staten worden overgedragen, of de standaard contractuele clausules; of
 • wanneer we informatieverzoeken ontvangen van wetshandhavingsinstanties of toezichthouders, evalueren we deze verzoeken grondig voordat er persoonlijke gegevens bekendgemaakt worden.

De landen waarnaar we persoonlijke gegevens overdragen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Singapore, India, Polen, Mexico, Nederland en Zwitserland.

Als je meer informatie wilt over het al dan niet bekendmaken van je gegevens aan partijen in het buitenland, neem dan contact met ons op via de gegevens die verderop staan vermeld. Je hebt ook het recht om contact met ons op te nemen voor meer informatie over de beveiligingsmaatregelen die we hebben ingesteld (waaronder een kopie van relevante contractuele verplichtingen, die kan worden geredigeerd omwille van commerciële vertrouwelijkheid) om een adequate bescherming van je persoonlijke gegevens te waarborgen wanneer deze zoals hierboven beschreven worden overgedragen.

Hebben we beveiligingsmaatregelen getroffen om je gegevens te beschermen?

De veiligheid van je persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons en we hebben redelijke fysieke, technische en administratieve beveiligingsstandaarden geïmplementeerd om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, aanpassing en vernietiging. We beschermen je persoonlijke gegevens met beveiligingstechnologieën en -procedures, zoals versleuteling en toegangsbeperking, tegen toegang, gebruik en bekendmaking op ongeautoriseerde wijze. Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot je persoonlijke gegevens, en zij krijgen training over het belang van het beschermen van persoonlijke gegevens.

Onze dienstverleners en agenten zijn contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te waarborgen en mogen de gegevens niet voor ongeautoriseerde doelen gebruiken.

Welke keuzes heb je met betrekking tot je persoonlijke gegevens?

Je account

Je kunt de privacyinstellingen van je account op elk moment wijzigen en op die manier bepalen wie welke persoonlijke gegevens kan zien. De soorten persoonlijke gegevens die worden onderscheiden zijn de volgende: Gezondheidsscore, financiële welzijnsscore, trainingen, foto’s (foto’s van trainingen, profielfoto en achtergrondfoto van je profiel) en behaalde prestaties.

Gevoelige gegevens zoals gewicht of bloeddruk zijn niet beschikbaar voor anderen.

Je hebt de volgende opties voor het delen van je gegevens:

 • Vrienden (standaardinstelling): Alleen je vrienden binnen onze App/Website kunnen je persoonlijke gegevens zien.
 • Geen: Alleen jij als gebruiker van je account kunt je persoonlijke gegevens zien.

Volgens onze standaard privacyinstellingen kunnen al je vrienden binnen onze App/Website alle hierboven genoemde persoonlijke gegevens zien. Nadat je je hebt aangemeld, kun je de privacyinstellingen van je account op elk gewenst moment wijzigen. Houd er rekening mee dat door de optie om andere sociale netwerken, zoals Facebook, te koppelen, je persoonlijke gegevens voor anderen beschikbaar kunnen worden via je vrienden.

Communicatievoorkeuren

We ondernemen redelijke stappen om je keuzes te bieden met betrekking tot je persoonlijke gegevens en hoe we met je communiceren.

Profiel

Je kunt je contactgegevens in je profiel updaten nadat je bij je account bent ingelogd.

Mobiele apparaten

Als je er eerder voor hebt gekozen om pushmeldingen van ons te ontvangen op je mobiele apparaat, maar je deze niet langer wenst te ontvangen, kun je je voorkeuren beheren in je apparaatinstellingen of in de instellingen van de applicatie. Als je wilt dat de mobiele applicatie helemaal geen gegevens meer verzamelt, kun je de applicatie verwijderen via het proces dat je mobiele apparaat hiervoor biedt.

E-mail

Je kunt contact met ons opnemen via e-mail. Vermeld je huidige contactgegevens, de informatie waar je toegang toe wilt en je gewenste wijzigingen.

Als we je geen toegang verschaffen, informeren we je over de reden van deze weigering en de eventuele uitzonderingen waarop we ons beroepen.

Andere rechten met betrekking tot je gegevens

Behoudens bepaalde vrijstellingen, en in sommige gevallen afhankelijk van de verwerkingsactiviteit die we uitvoeren, heb je bepaalde rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens.

Voordat we de gevraagde persoonlijke gegevens aan je bekendmaken, kunnen we je om aanvullende informatie vragen om je identiteit te bevestigen en voor beveiligingsdoeleinden. We behouden ons het recht voor om een tarief in rekening te brengen waar dit door de wet is toegestaan, bijvoorbeeld als je verzoek duidelijk onterecht of buitensporig is.

Je kunt je rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Behoudens juridische en andere toelaatbare overwegingen zullen we redelijke inspanningen leveren om prompt aan je verzoek te voldoen of je te informeren dat we meer informatie nodig hebben om je verzoek in te willigen.

We kunnen mogelijk niet altijd volledig tegemoetkomen aan je verzoek, bijvoorbeeld als dit inbreuk maakt op de vertrouwelijkheidsplicht die we jegens anderen hebben of als we juridisch gerechtigd zijn om het verzoek op een andere manier af te handelen.

Recht van toegang

Je hebt het recht om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens die we van je bezitten. Als je een profiel hebt gemaakt, krijg je toegang tot die gegevens door naar je account te gaan.

Recht van rectificatie

Je hebt het recht ons te verzoeken je persoonlijke gegevens te corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn.

Recht om vergeten te worden (Recht van uitwissing)

Je hebt het recht om onder bepaalde omstandigheden je persoonlijke gegevens te laten wissen. Je gegevens kunnen alleen worden gewist als je gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en als we geen andere wettelijke grond voor verwerking van de gegevens hebben.

Recht om verwerking te beperken

Je hebt het recht om de verwerking van je persoonlijke gegevens te beperken, maar alleen wanneer:

· de juistheid ervan wordt betwist, zodat wij de juistheid ervan kunnen controleren; of
· de verwerking onrechtmatig is, maar je niet wilt dat de gegevens worden gewist; of
· de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, maar we ze nog wel nodig hebben om juridische claims in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen; of
 • je het recht om bezwaar te maken hebt uitgeoefend en de verificatie van de dwingende redenen nog in behandeling is.

Recht van gegevensportabiliteit

Je hebt het recht van gegevensportabiliteit, dat ons verplicht persoonlijke gegevens aan jou of een andere verantwoordelijke te verstrekken in een veelgebruikte, machineleesbare indeling, maar alleen wanneer de verwerking van die gegevens gebeurt op basis van (i) toestemming; of (ii) de uitvoer van een contract waarbij jij een partij bent.

Recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Je hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens, maar alleen waar die verwerking onze legitieme belangen als wettelijke basis heeft. Als je bezwaar maakt, hebben wij de gelegenheid om aan te tonen dat we dwingende legitieme belangen hebben die zwaarder wegen dan je rechten en vrijheden.

Contact

Als je vragen hebt, meer informatie wilt over onze privacy- en gegevensverwerkingspraktijken, afmeldingen of intrekking van toestemming wilt bespreken, of een klacht wilt indienen over een schending van de Privacywet of deze Verklaring, neem dan contact op met de Privacy Officer: [email protected]

Je kunt je verzoek ook richten aan: Aon Privacy Office – Singapore, 2 Shenton Way, #26-01, SGX Centre 1, Singapore, 068804 of [email protected].

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij je lokale gegevensbeschermingsautoriteit. Hier vind je jouw nationale gegevensbeschermingsautoriteit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-are-data-protection-authorities-dpas_en

Wijzigingen van deze Verklaring

We kunnen deze Verklaring van tijd tot tijd updaten. Wanneer we dit doen, publiceren we de actuele versie op deze site en herzien we de versiedatum die onderaan deze pagina staat.

We raden je aan deze Verklaring periodiek opnieuw door te nemen, zodat je op de hoogte bent van onze privacypraktijken.

Deze Verklaring is voor het laatst geüpdatet in juni 2020.